خانم سكينه كربلايي از تهران

شناسه خبر : 18425

1394/03/04

تعداد بازدید : 607

نام پژوهشگر:خانم سكينه كربلايي مدرسه علميه :مدرسه علميه حضرت عبدالعظيم حسني)ع( گرايش علمي :علوم انساني )مرتبط با حوزه دين( رتبه :شایسته تقدیر سطح:یو امتياز:76.25

تاثیر مزاج بر رفتار انسان در طب اسلامی

چکیده
طب اسلامی مجموعهی تعالیم انبیاء و ائمه)ع( پیرامون بهداشت و درمان است که در روایات
گوناگون ذکر شده است. طب اسلامی بر آن دسته اقوال، اعمال و عادات پیامبر اکرم)ص( که
با سلامت روح و روان مرتبط بوده و اکنون با عنوان «طب نبوی » شناخته میشود، استوار یافته
است. در این تحقیق نخست امور طبیعیه را بررسی کرده و سپس تاثیر مزا جها بر رفتار و اخلاقیات
انسانها را مورد ارزیابی قرار داد هایم و در نهایت این نکته به اثبات رسیده است که طب اسلامی از
برخی جهات همچنان امتیازات بارزی بر علم پزشکی و روانشناسی رایج دارد. این طب را امروزه
طب یونانی یا اب نسینایی م یخوانند و خود یکی از شاخ ههای علوم سنتی اسلامی به حساب
می آید که جایگاه برجستهایی در زندگی بسیاری از مسلمین یافته است.

یادداشت
خوشبختانه روز به روز بر شمار علاق همندان به علم طب اسلامی افزوده م یشود، افرادی که
سعی بر این دارند که روش و رفتار زندگی خود را بر مبنای آن قرار دهند. امید است که محققان
گرانقدر بتوانند با تلاش و دلسوزی فراوان این موضوع، یعنی تأثیر مزاج بر رفتار انسان در طب
اسلامی، را در بسیاری از علوم مانند روانشناسی، علوم اجتماعی و غیره کاربردی کرده و به این
نکته عنایت داشته باشند که با الها مگیری از این دیدگاه در دستیابی به اهداف والای خود موف قتر
خواهند بود. جشنواره علامه حلی به علت اطلا عرسانی ضعیف، در بنده انگیز های برای ارسال این
تحقیق ایجاد نکرد. لذا از مسئولین گرامی جشنواره درخواست م یشود که با اطلا عرسانی بهتر از
طریق مسئولین محترم، شور و انگیزه بیشتری در طلاب علاقمند ایجاد نمایند تا با ارسال آثار
خود به این جشنواره بتوانند آ نها را در اختیار دیگران قرار دهند و خوانندگان نیز بتوانند از آن
تحقیقات بهر همند شوند

اخبار مرتبط