معاون پژوهش مدرسه علمیه الزهرا س گرگان خبرداد

گلستان- کارگاه پاراگراف نویسی

شناسه خبر : 125801

1401/05/12

تعداد بازدید : 14

گلستان- کارگاه پاراگراف نویسی
به گزارش معاونت پژوهش مجموعه حوزوی الزهراء«س» گرگان دوره پیشرفته نگارش علمی «دوره اول پاراگراف نویسی» با همکاری مرکز پژوهش های اسلامی الزهراء(س) گرگان و مرکز تخصصی کلام اسلامی از تاریخ 8 مرداد الی 10 مرداد 1401 به مدت سه جلسه برگزار گردید.

در ابتدای این کارگاه استاد مزرئی مراحل تحقیق را شامل طراحی یعنی مساله یابی و مساله شناسی یا روش تحقیق، اجرا یا پرونده علمی، و ارائه به صورت شفاهی و مکتوب دانست.

وی در ادامه به مهارت های لازم برای نگارش مقاله پرداخته و گفت: مهارت مطالعه، مهارت روش تحقیق، مهارت پردازش اطلاعات، مهارت پرورش فناورانه و مهارت نگارش علمی از جمله مهارت های لازم در این زمینه می باشد.

استاد سطح 4 مرکز تخصصی الزهراء(س) گرگان بیان کرد: عنوان، چکیده، کلید واژه، مقدمه، بدنه مقاله(پاراگراف یا مقاله کوتاه)، نتیجه گیری و منابع از جمله عناصر مقاله می باشند.

استاد مزرئی با اشاره به اینکه هر مقاله ای پاسخ به یک سوال است گفت: هر مقاله ای شامل سوال اصلی و سوالات فرعی می باشد پاسخ به سوال اصلی مقاله بلند و پاسخ به سوالات فرعی مقاله کوتاه می باشد.

وی در ادامه به توضیح پاراگراف پرداخته و گفت: هر پاراگراف از مقدمه، جمله پشتیبان و نتیجه تشکیل شده است.

استاد سطح 4 مرکز تخصصی الزهراء(س) گرگان در ادامه به توضیح پاراگراف پشتیبان پرداخته و  بیان کرد: یک پاراگراف پشتیبان از جمله موضوع که در آن فکر و اندیشه مرکزی توضیح داده شده و جملات پشتیبان اصلی که به توضیح فکر مرکزی می پردازد و جملات پشتیبان فرعی که به توضیح پشتیبان اصلی می پردازد تشکیل شده است در پایان نیز به بیان نتیجه پرداخته می شود.

استاد مزرئی در ادامه گفت: باید در نگارش هر پاراگراف یک دلیل مانند آوردن مثال یا داستان، توصیف، پیامد، روایت، آیه ارائه کرد.

وی با بیان اینکه در پاراگرافهایی که نیاز به بیان استدلال دارد بسط و گسترش مطالب لازم نیست گفت: کسانی که درس منطق را به خوبی فرا گرفته باشند مقالات استدلالی خوبی می نویسند و در بیان استدلال ها از دلایل عقلی و نقلی استفاده می کنند.

استاد سطح 4 مرکز تخصصی الزهراء(س) گرگان با اشاره به این که محدود سازی موضوع با بیان بعد زمانی و بعد مکانی موضوع امکان دارد گفت:  موضوع باید چالشی باشد و به روح جمله موضوع، اندیشه ناظر گفته می شود و جملات توضیحی بیشتر جمله پشتیبان فرعی است و هر پاراگراف شامل چهار پشتیبان اصلی است.

 استاد مزرئی گفت: نتیجه پاراگراف باید در آخر همان  پاراگراف باشد و جمله نتیجه در پاراگراف های کوتاه اگر بیان نشود بهتر است.

وی اضافه کرد: در توصیف عینی حواس پنجگانه  به کار می رود؛ چشم بیشترین کاربرد در بین حواس پنجگانه دارد.  برای توصیف ذهنی می توان نگارش داستان را مثال زد. زاویه دید افراد در نگارش مقاله خیلی مهم است. راوی در داستان ها، اول شخص است و در نگارش مقالات سوم شخص مفرد که همان غایب می باشد راوی است.

استاد مزرئی در ادامه اولین روش برای بسط موضوع را مثال آوری دانسته و گفت: با استفاده از مثالهای کوتاه، مثالهای مبسوط و استفاده از یک مثال روائی می توان به بسط موضوع پرداخت.

وی روش دوم برای بسط موضوع را استدلال دانسته و بیان کرد: استدلال استقرائی از جمله روش های بسط موضوع است که این نوع استدلال یک حرکت از جزء به کل است و برای اثبات درستی جمله از دلایلی که در جمله های پشتیبان ارائه می شود استفاده می شود.

استاد سطح 4 مرکز تخصصی الزهراء(س) گرگان در پایان بسط دلیل آوری، بسط پیامدگوئی، و بسط توصیف را از جمله مواردی دانست که برای بسط موضوع استفاده می شود.