کرمان برگزاری نشست پژوهشی توسط مدرسه فاطمیه بردسیر

شناسه خبر : 125299

1401/05/01

تعداد بازدید : 18

کرمان برگزاری نشست پژوهشی توسط مدرسه فاطمیه بردسیر
نشست پژوهشی با موضوع: «نحوه تشخیص شبهه شناسی »توسط مدرسه فاطمیه بردسیر به صورت مجازی توسط سرکارخانم دادونداستادانشگاه برگزار گردید.

نشست پژوهشی  باموضوع: «نحوه تشخیص شبهه شناسی » توسط مدرسه فاطمیه بردسیر به صورت مجازی توسط سرکارخانم دادوند استادانشگاه برگزار گردید.

در ابتدا استاد بیان کرد: شبهه سابقه ای به بلندای عمرتاریخ بشریت دارد.شایدوقتی به قرآن و روایات مراجعه می کنیم نخستین بانگ شبهه از دهان شیطان بیرون آمد؛ وقتی که درمقابل خداوند اعتراض می کند وجنسیت خودش را از آتش و جنسیت  آدم را ازخاک معرفی می کند.

شبهه به این علت شبهه نامیده شد که شباهت به حق دارد و مخلوطی ازحق و باطل است . بی تردید شبهه،  مقدمه و پیش زمینه رشد بنیان های کفر و نفاق در وجود انسان است. مهم ترین آسیبی که درعصرحاضر به عنوان آفتی درفضای مجازی و حقیقی است، شبهه وشبهه سازی و شبهه افکنی است که یکی ازرسالت های مهم حوزه،  شناختن شبهات وپاسخ به شبهات است که بابد با تنوع راهکارها و جواب های متعدد نسبت به تمام سلیقه ها دربرابرشبهات پاسخگو باشد.

 استاد درادامه حکمت238 نهج البلاغه رامطرح نمود و با دلایل مختلفی انتساب این سخن به حضرت علی علیه السلام را موردبررسی قرارداد  از جمله:

1-استنادبه قواعدعربی وشواهدتاریخی.

2-عرضه حدیث به قرآن.

3-گواهی کتب اهل بیت برعدم صدور این روایت ازامام علی علیه السلام .

4-عدم وجودروایت مذکوردرسایرکتب تشیع به عنوان تقویت حدیث.

5-تفسیرروایت مذکوربراساس شان قرآن ودین وامام معصوم.

اخبار مرتبط