دفاعیه پایان نامه سطح سه

اصفهان/ موسسه آموزش عالی حوزوی مجتهده امین/ دفاعیه پایان نامه

شناسه خبر : 124596

1401/04/13

تعداد بازدید : 29

اصفهان/ موسسه آموزش عالی حوزوی مجتهده امین/ دفاعیه پایان نامه
اولین جلسه دفاعیه پایان نامه سطح سه رشته مطالعات اسلامی زنان مربوط به خانم زهرا پورابراهیم طلبه سطح سه موسسه آموزش عالی حوزوی مجتهده امین با عنوان " واکاوی اندیشه های آیت الله جوادی آملی در تفسیر تسنیم پیرامون زن" به راهنمای آقای دکتر محمد رضا کدخدایی و داوری آقای فرج الله هدایت نیا در تاریخ 28 خرداد 1401 برگزار گردید.

چکیده پایان نامه:

 

واکاوی اندیشه‌های آیت‌الله جوادی‌آملی در تفسیر تسنیم پیرامون زن موضوع پژوهش است. اندیشه‌های تفسیری آیت‌الله جوادی‌آملی پیرامون ابعاد و موضوعات مختلف مرتبط با زن، در سرتاسر مجلدات تفسیر تسنیم پراکنده است. گردآوری و صورت‌بندی روش‌مند این اندیشه‌ها و هدایت آنها در چارچوب‌های متفاهم و متعارف معرفتی، مسئله اصلی این پایان‌نامه است.گردآوری مطالب با روش اسنادی و کتابخانه‌ای انجام گرفت. روش تحقیق در شمار روش‌های تحلیل محتوا قرار می‌گیرد. نتایج پژوهش در بخش کدگذاری باز، حجم وسیعی از مباحث مرتبط با زن را فرارو قرار داد. بعد از رفع همپوشانی‌ها مباحث کدگذاری شده در ذیل سه محور اصلی کدگذاری محوری شدند. این سه محور عبارتند از: زن در نظام تکوین، زن در نظام ارزشی و زن در نظام احکام و حقوق. مبدا مادی آفرینش زن، مبدا فرامادی آفرینش زن، شیوه خلقت زن و اقتضائات تکوین زن در مقایسه با مرد، شاخص‌ترین مباحث مرتبط با زن در نظام تکوین است. در محور نظام ارزشی مهم‌ترین موضوعات بازنمایی شده در تفسیر تسنیم عبارتند از: مقام خلافت الهی، همتایی زن و مرد در مقام ولایت، نفی تاثیر جنسیت در کسب کمال حقیقی، همگونی زن و مرد در اهداف تبعی مثل بهشت و ثواب. در این بخش نهایتا برخی شبهات مرتبط با مقام و منزلت ارزشی زن نیز طبقه‌بندی و گزارش گردید. در نظام احکام و حقوق فردی و اجتماعی مرتبط با زن شاخص‌ترین مباحث عبارت بودند از: آزادی زن در انتخاب همسر، حق ارث، مالکیت و بررسی برخی حقوق اجتماعی زن در مقایسه با مرد. دفاع از نظام تکوین و نظام ارزشی و نظام حقوق زن در مقایسه با مرد مبتنی بر مبانی هستی شناختی، ارزش شناختی و معرفت شناختی است که در خاتمه بدان اشاره می‌گردد.

.