کرمان برگزاری نشست پژوهشی توسط مدرسه فاطمیه بردسیر

شناسه خبر : 124202

1401/04/01

تعداد بازدید : 17

کرمان برگزاری نشست پژوهشی توسط مدرسه فاطمیه بردسیر
نشست پژوهشی با موضوع «تاثیرعملکرد امام رضا(علیه السلام)دربسترسازی تمدن اسلامی» توسط مدرسه فاطمیه بردسیر با حضور سرکارخانم ثریادادوند به صورت مجازی برگزار شد.

نشست پژوهشی با موضوع «تاثیرعملکرد امام رضا(علیه السلام)دربسترسازی تمدن اسلامی» توسط مدرسه فاطمیه بردسیر با حضور سرکارخانم ثریادادوند به صورت مجازی برگزار شد.

خانم دادوندگفت: «منظورازتمدن ،عینیت یافتن یکسری تئوری های اجتماعی و مدنی پیشرفته درقالب یک نظم سامان یافته درابعادمختلف فرهنگی،سیاسی،امنیتی،اقتصادی،اجتماعی وغیره است. مکاتب واندیشه ها تمدن سازهستند امابه تنهایی تمدن محسوب نمی شوند و تمدن اسلامی نتیجه تلاش های هوشمندانه ای است که ازصدراسلام تازمان غیبت کبری توسط ائمه صورت گرفته است.»

خانم دادوند مواردی ازعملکردامام رضا(علیه السلام) دربسترسازی تمدن اسلامی رابه شرح ذیل نام برد و مورد بررسی قرارداد ازجمله:

-تعامل تفکرتوحیدی و ولایی

-جامعیت انگاری تمدن اسلامی

-ترویج و اشاعه عقل گرایی

-شبهه شناسی و پاسخ به شبهات

-ارائه گفتمان امامت، به عنوان پتانسیل فعال تمدن ساز

-نفوذ وگسترش فرامرزی تمدن اسلامی

-عرضه و تبیین سیاست مترقی اسلامی

-تولید محتوا وگسترش منابع دینی

-ترویج علم و دانش

-تعیین محدوده کفرو ایمان

-تلاش درراستای جهانی شدن اسلام

اخبار مرتبط