قزوين - موسسه آموزش عالي حوزوي كوثر-ميزگرد شبهات وهابیت بر عصمت امام

شناسه خبر : 104831

1399/12/17

تعداد بازدید : 20

به همت انجمن كلام موسسه آموزش عالي حوزوي كوثر قزوين ميز گرد علمي بررسي شبهات وهابيت در عصمت امام توسط استاد دكتر آدينه در سامانه سيما برگزار شد. در اين ميز گرد استاد آدينه برخي از شبهات وهابيت و پاسخ آن را بررسي نمودند.