مازندران-کارگاه تفکر خلاق

شناسه خبر : 104171

1399/12/04

تعداد بازدید : 9

مازندران-کارگاه تفکر خلاق
کارگاه تفکر خلاق توسط مدرسه علميه الزهراء (سلام الله عليها) محمودآباد در گروه ایتا تشکیل گردید

 روز سه شنبه به تاریخ 28بهمن ماه کارگاه تفکر خلاق باحضور استاد بزرگوار سرکار خانم رمضانی درگروه ایتا تشکیل گردید واهم مباحث بدین شرح بود :
تعریف تفکر، تعریف خلاقیت و تعریف تفکرخلاق .درتبیین مفهوم تفکر خلاق این گونه ذکر گردید که ؛«به هنگام مواجهه با رویدادی بایستی به دنبال علل آن رویداد باشیم ونگاه روزمرگی به رویداد ها نداشته باشیم مثلا درعلل به وجود آورنده ی طلاق تفکر کنیم وروی عوامل فردی، خانوادگی واجتماعی  تعمق داشته باشیم ودرهنگامی که همراه بادوستان وهمکلاسی ها هستیم نظراتی که بلافاصله به ذهنمان خطور می کند را مطرح سازیم ومراقب باشیم که نظرات ماتکراری نباشد وحرف ها واستدلال های جدیدی ارائه دهیم ایشان درادامه ی کلاس طلاب را به تفکر درموضوع جدیدی تشویق نمودند تادرجلسه ی بعدی درمورد آن
بحث وگفتگوداشته باشند.