اخبار - كرسي هاي آزاد انديشي، همایش ها، نشست ها - یزد