اخبار - قزوين-مؤسسه‌آموزش‌عالي‌حوزوي كوثر قزوين - اخبار كرسي هاي آزاد انديشي، همایش ها، نشست ها