اخبار - قزوين-مؤسسه‌ آموزش‌ عالي‌ حوزوي كوثر - اخبار كرسي هاي آزاد انديشي، همایش ها، نشست ها