اخبار - يزد-یزد-امام‌حسين ع مؤسسه‌آموزش‌عالي‌حوزوي - كرسي هاي آزاد انديشي، همایش ها، نشست ها