اخبار - يزد - مؤسسه‌آموزش‌عالي‌حوزوي امام‌حسين«ع» - اخبار كرسي هاي آزاد انديشي، همایش ها، نشست ها