اخبار - قزوین - اخبار كرسي هاي آزاد انديشي، همایش ها، نشست ها