کلیه تصاویر

افتتاح کتابخانه مدرسه معصومیه جعفریه (۱۴)
اجلاس مدیران 89 (۱۳)
نخستین جشنواره علامه حلی قم 93 (۱۶)
علامه حلی سراسری 93 (۱۱)
دومین جشنواره علامه حلی سراسری 89 (۷)
دومین جشنواره استانی علامه حلی تهران 90 (۲۸)
چهارمین جشنواره علامه حلی قم 90 (۲۰)
چهارمین جشنواره علامه حلی اصفهان 92 (۱۰)
پنجمین جشنواره علامه حلی سراسری 92 (۲۰)
اولین جشنواره استانی علامه حلی کرمان 92 (۲۹)