زمينه هاي روابط نامشروع و راه هاي برون رفت از آن از منظر آيات و روايات

شناسه محتوا : 37070

1401/05/12

تعداد بازدید : 12

در طول زندگي زناشويي، شايد بزرگترين آسيب روحي كه يك فرد ممكن است متحمل شود، به استثناي مرگ فرزند يا همسر، كشف رابطه نامشروع زوجين است. چون اصل غير قابل بحث حاكم بر زناشويي، وفادار ماندن نسبت به يكديگر است. با كشف اين نوع رابطه، اعتماد و وفاداري زوج زير سؤال مي رود و نسبتاً تخريب مي شود و روابط زوجين سير نزولي پيدا مي كند. لذت جنسي ، يكي از لذات قوي در انسان است كه اگر برآورده نشود، ممكن است فرد را به واكنش‌هاي منفي كه يكي از آنها ايجاد و برقراري رابطه نامشروع است، سوق دهد. بعضي از زنان و مردان حاضر نيستند تا آخر عمر، نياز جنسي خود را سركوب كنند و از طرفي، به دليل ارزشهاي اجتماعي و شرم و خجالت- كه ريشه آن بايد شناخته شود- از اعتراض كردن، بيان نياز جنسي خود و راههاي عملي درمان پرهيز مي كنند و هنگاميكه كه زمينه مناسبي ايجاد شود، نياز سركوب شده خود را با ايجاد رابطه نامشروع جبران مي كنند. هدف از اين رساله، از طرفي بررسي عواملي است كه موجب گرايش زنان و مردان متاهل به رابطه نامشروع جنسي مي شود. و از طرف ديگر، با توجه به اهميت بنياد خانواده در جامعه اسلامي، ارائه راهكارهايي است كه بتوان تا جاي ممكن از اين روابط، بيرون رفت.
پدیدآورندگان
  • : سطح3
  • : تفسير و علوم قرآن
  • : قم
  • : قم
  • : قم - قم - مرکز آموزش های غیر حضوری - سطح سه