توصيف ترسيمي قرآني بهشت و دوزخ با تأكيد بر ديدگاه علامه طباطبايي

شناسه محتوا : 36977

1401/03/31

تعداد بازدید : 17

يكي از مهم‌ترين عوامل تربيتي در انسان، توجه به حقيقت مسئله بهشت و دوزخ است. اكثر متخلفين كساني هستند كه روز قيامت و حقيقت نتيجه عمل خود را فراموش كرده‌اند. بيان اوصاف بهشت و دوزخ و آگاه كردن افراد با نعمات بهشت و عذاب‌هاي دوزخ، حس مسئوليت را در انسان بيدار مي‌كند و مردم را به راه وظيفه شناسي سوق مي‌دهد و آنها را به رعايت حدود انساني وادار مي‌سازد؛ زيرا اميد به چگونگي پاداش در مقابل اعمال، مؤمنين را فرمانبردارتر مي-سازد. با توجه به اين مسئله در اين تحقيق توصيف ترسيمي قرآني بهشت و دوزخ را با تأكيد بر ديدگاه علامه طباطبايي (رحمه‌الله‌عليه) مورد بررسي قرار داديم. روش تحقيق توصيفي ـ تحليلي و شيوه آن مراجعه به كتابخانه و استفاده از نرم افزارهاي مرتبط بوده است. نتايج حاصل از اين پژوهش چنين است كه بهشتيان در بهشت هر كدام از نعمت‌هاي خاص و در يك مكان مخصوص به خود لذت مي‌برند. دوزخيان نيز در دوزخ هركدام جايگاه و عذاب خاص به خودشان را دارند. تمام اين جايگاه، نعمت و عذاب از نظر علامه طباطبايي(رحمه‌الله‌عليه) تجسم اعمال افراد در اين دنيا است. يكي از مهم‌ترين عوامل تربيتي در انسان، توجه به حقيقت مسئله بهشت و دوزخ است. اكثر متخلفين كساني هستند كه روز قيامت و حقيقت نتيجه عمل خود را فراموش كرده‌اند. بيان اوصاف بهشت و دوزخ و آگاه كردن افراد با نعمات بهشت و عذاب‌هاي دوزخ، حس مسئوليت را در انسان بيدار مي‌كند و مردم را به راه وظيفه شناسي سوق مي‌دهد و آنها را به رعايت حدود انساني وادار مي‌سازد؛ زيرا اميد به چگونگي پاداش در مقابل اعمال، مؤمنين را فرمانبردارتر مي-سازد. با توجه به اين مسئله در اين تحقيق توصيف ترسيمي قرآني بهشت و دوزخ را با تأكيد بر ديدگاه علامه طباطبايي (رحمه‌الله‌عليه) مورد بررسي قرار داديم. روش تحقيق توصيفي ـ تحليلي و شيوه آن مراجعه به كتابخانه و استفاده از نرم افزارهاي مرتبط بوده است. نتايج حاصل از اين پژوهش چنين است كه بهشتيان در بهشت هر كدام از نعمت‌هاي خاص و در يك مكان مخصوص به خود لذت مي‌برند. دوزخيان نيز در دوزخ هركدام جايگاه و عذاب خاص به خودشان را دارند. تمام اين جايگاه، نعمت و عذاب از نظر علامه طباطبايي(رحمه‌الله‌عليه) تجسم اعمال افراد در اين دنيا است.
پدیدآورندگان
  • : سطح3
  • : تفسير و علوم قرآن
  • : قم
  • : قم
  • : قم - قم - مرکز آموزش های غیر حضوری - سطح سه