پاسخ به شبهات ولايت تكويني معصومان عليهم السلام

شناسه محتوا : 35462

1400/01/18

تعداد بازدید : 9

مقصود ازولايت تكويني اين است كه فردي بر اثر پيمودن راه بندگي آنچنان كمال و قرب معنوي پيدا كند كه به فرمان و اذن الهي بتواند درجهان و انسان تصرف كند علت شناخت صحيح مقامات اهل بيت عليهم السلام خصوصاً در حوزه ولايت تكويني سبب شده است كه شبهات متعددي به اين حوزه وارد آمده و مقامات اهل بيت عليهم السلام به درستي فهم نشود، به سبب همين ضرورت بوده كه نگارنده دراين تحقيق با روشي توصيفي ـ تحليلي در صدد پاسخ به شبهات در خصوص ولايت تكويني ائمه اطهار عليهم السلام پرداخته و در نهايت دراين تحقيق بدين نتيجه رسيده است كه خداوند متعال ولايت تكويني را براي ائمه معصومين عليهم السلام قرار داد اما اين ولايت تا ميزاني خواهد بود كه مرز عبوديت و ربوبيت بين ايشان و حق تعالي متمايز باشد، امري كه عدم فهم آن سبب غلو يا روي آوردن به شبهاتي در اين باب شده است. خداوند متعال مقاماتي را براي اولياء حقيقي خود خصوصاً ائمه اطهار قرار داده كه ريشه در تفاوت ايشان در مقامات بندگي و معنوي از ديگر افراد بشر داشته و لازمه آن، هيچ نوع تبعيض و اجحافي نيست. متكلمين شيعه به ولايت تكويني ائمه معصومين عليهم السلام قائلند كه شامل انبياء و حضرت صديقه كبري و دوازده امام سلام الله عليهم اجمعين ميشود ، و مراد آن است كه زمام عالم در دست آنها است و آن بزرگواران سلطنت عامه و سيطره تامه بر عالم هستي دارند و ميتوانند هرجور كه بخواهند تصرف در عالم نمايند يعني چيزي را از بين ببرند و چيزي را بوجود بياورند. البته قدرت تصرف در عالم تكوين يا همان ولايت تكويني اهلبيت عصمت عليهم السلام براي آن حضرات در طول ولايت عامه و تامه خداوند متعال و به امر و اقدار خداوند است. كليدواژهها: شبهه، ولايت تكويني، ولايت تشريعي، ائمه اطهار
پدیدآورندگان
  • : سطح3
  • : كلام اسلامي
  • : قم
  • : قم
  • : قم - قم - مؤسسه آموزش عالی حوزوی معصومیه