بررسي سيره عبادي -اخلاقي امام جواد(ع)

شناسه محتوا : 35459

1400/01/15

تعداد بازدید : 9

چكيده در عصر كنوني با توجه به تحولات اجتماعي و كم¬رنگ شدن معنويت در جامعه، مباحث مربوط به سبك زندگي و سيره عبادي امامان معصوم (عليهم¬السلام) اهميت زيادي يافته است؛ زيرا انسان¬ها براي دست¬يابي به شيوه صحيح زندگي در اين عصر، به الگوهاي قابل اعتمادي نياز دارند تا پايه-هاي زندگي خود را با پيروي از آنها پي¬ريزي نمايند و راه زندگي خود را با آسودگي خاطر انتخاب كنند. در اين ميان، زندگي عبادي امام جواد (عليهالسلام) داراي ابعاد بسيار گسترده¬اي مي¬باشد و تأثيرات فراواني در جنبه¬هاي فردي و اجتماعي در طول تاريخ اسلام داشته است و مي¬تواند با توجه به جوان بودن آن حضرت، الگويي براي جوانان جامعه امروزي باشند. بر اين اساس، پژوهش حاضر سعي كرده سيرة عبادي اخلاقي آن امام همام و تأثيرات فردي و اجتماعي آن را بررسي نمايد. شيوة اين تحقيق، توصيفي تحليلي است كه با مطالعة كتابخانه¬اي به جمع¬آوري مستندات پرداخته و ابعاد مختلف زندگي و سيرة عبادي عملي امام جواد (عليهالسلام) در زمينة نماز، روزه، حج، خمس، دوستي و دشمني با ديگران و.. را بررسي كرده است. اين پژوهش در سه فصل كليات و مفاهيم، سيره عبادي امام جواد (عليهالسلام) تأثيرات فردي آن و سيرة عبادي امام جواد (عليهالسلام) و تأثيرات اجتماعي آن تدوين شده است؛ در نهايت به اين نتيجه رسيده است كه سيره و روش عبادي و عملي امام جواد (عليهالسلام) الگوي عملي تبليغ دين مبين اسلام بوده و وجود ايشان آيينة تمام¬نماي احكام و دستورات قرآن كريم بوده است و همواره سعي كرده¬اند تمام اعمال و عباداتشان در جهت رضايت خداوند و كمك و ياري به ديگران باشد.
پدیدآورندگان
  • : سطح3
  • : تاريخ اسلام
  • : قم
  • : قم
  • : قم - قم - مرکز آموزش های غیر حضوری - سطح سه