-تاثير ياد مرگ در روابط اجتماعي انسان از منظر ايات و روايات

شناسه محتوا : 35427

1399/12/05

تعداد بازدید : 9

اين تحقيق در صدد است كاركرد ياد مرگ را در اصلاح روابط اجتماعي مورد بررسي قرار داده كه در اين رابطه سه حوزه اجتماعي كه عبارتند از: حوزه خانواده، محيط علمي و محيط عمومي مطمح نظر قرار ميگيرد. تأثير ياد مرگ در اصلاح روابط خانوادگي در ضمن دو گفتار بررسي شده است كه در گفتار اول به تأمين حقوق مشترك زوجين هم چون حسن خلق، صبر، تمكين نيازهاي غريزي و پوشاندن عيوب هر يك از زوجين از جانب ديگري و همچنين اهتمام وظايف خاصه زوج نسبت به زوجه همچون پرداخت مهريه، نفقه و توسعه بر عيال، و همكاري مرد با زن در امور خانه و نيز اهتمام به وظايف خاصه زوجه نسبت به زوج همچون اطاعت، امانت داري و كم خرج بدون اشاره شده است. در گفتار دوم نيز تأثير ياد مرگ در اصلاح رابطه والدين با فرزندان و تأمين حقوق فرزندان از جانب والدين همچون گذاردن نام نيك بر فرزندان، تهيه رزق حلال، رفتار محبتآميز مورد بررسي قرار گرفته است. و هم چنين اثر مرگانديشي در تأمين حقوق والدين از جانب فرزندان همچون اطاعت، احسان و نيكي نسبت به والدين مورد بحث واقع شده است. پس از فراغ از بحث در حوزه خانوادگي به تأثير ياد مرگ در اصلاح روابط اجتماعي در محيط علمي و اداي حقوق متعلّم از جانب معلم همچون ايجاد خلوص نيست در شاگردان، لزوم مواسات و دلسوزي معلم نسبت به شاگردان، استفاده از روشهاي مختلف براي منع از تخلف شاگردان، تواضع و فروتني معلم نسبت به شاگردان، القاء مطالب علمي بايد در خور استعداد شاگردان باشد پرداخته شده است. همچنين در طرف مقابل تأثير مرگانديشي در اداي حقوق معلم از جانب متعلمين همچون تلقي استاد به عنوان پدر واقعي و روحاني و تعظيم و احترام وي، تواضع و فروتني در برابر استاد، سپاسگزاري از ارشاد و هشدارهاي استاد تحمل جدي و تنديهاي استاد مورد بحث و بررسي قرار گرفته است. پس از انجام بحث در حوزه محيط علمي به تأثير ياد مرگ در اصلاح روابط اجتماعي در محيط عمومي و كاري هم چون امانتداري، نظم و انضباط، حس خلق و نيز محيط تفريحي پرداخته شده است. لازم به ذكر است روش گردآوري اطلاعات كتابخانهاي بوده و با مراجعه به اسناد نوشتاري و نرم افزارهاي علمي انجام گرفته و روش داده پردازي تحقيق مذكور به صورت توصيفي تحليلي به انجام رسيده است.
پدیدآورندگان
  • : سطح3
  • : تفسير و علوم قرآن
  • : قم
  • : قم
  • : قم - قم - مؤسسه آموزش عالی حوزوی معصومیه