ويژگيهاي همسران حضرت علي (ع) پس از حضرت زهرا (س)

شناسه محتوا : 35426

1399/12/05

تعداد بازدید : 9

اهميت نهاد خانواده بهعنوان يكي از نهادهاي مهم جامعه اسلامي در سيره رفتاري و گفتاري پيامبر (صليالله عليه و اله) و ائمه اطهار (عليهمالسلام) نمود روشني دارند. اين نهاد با تأثير بر رشد و تعادل و شكوفايي افراد به حدي اهميت دارد كه كسي نميتواند آن را انكار نمايد و اين مهم با دستورالعملهاي كه از قبل تا دقائق پاياني تشكيل آن، صادرشده و سعي در راهنمايي در انتخاب درست آن دارد، بهروشني نمايان است. از طرفي ديگر آشنايي با خانواده و همسران پيامبران و ائمه اطهار (عليهالسلام)، در نگاه شيعه از درجه اهميت زيادي برخوردار است؛ چراكه براي مسلمان نقش الگويي و تربيتي و راهبري دارند. در كتابهاي تاريخي در مورد صفات و ويژگي همسران امام علي (عليهالسلام) بهجز موارد نادر بيان زيادي ندارد؛ اما به استناد تاريخي، امام علي (عليهالسلام) تا زماني كه حضرت فاطمه (سلاماللهعليها) در قيد حيات بودند، همسري ديگر اختيار نكردند و بعد از ايشان در برخي اسناد تاريخي هفت در برخي نه و تا ده همسر براي امام ذكر كردهاند. تاريخ در مورد سيره آنان بسيار كمسخن گفته است و اين نوشته با تلاش و كوشش فراوان سعي در نمود بيشتر آن داشته است. لذا با روش كتابخانهاي بهصورت تبييني و تحليلي دريافته است كه همسران امام از امتيازات ويژهاي شاخصههاي فردي و اجتماعي برخوردار بودهاند. مثلاً آنان در خانوادههاي باايماني تربيت شدند و داراي شاخصههاي فردي مانند ويژگيهاي اخلاقي بارز و درجات علمي زيادي را دارا هستند و از شاخصههاي اجتماعي درخشاني مانند سبك زندگي مطابق باايمان و الگوي رفتاري و جايگاه اجتماعي برخوردار هستند كه اين تحقيق مختصراً اين شاخصههاي بارز را بيان نموده است. كليدواژه: شاخصه فردي، شاخصه اجتماعي، همسرگزيني، حضرت علي(عليه السلام)، همسران حضرت علي(عليه السلام)
پدیدآورندگان
  • : سطح3
  • : تاريخ اسلام
  • : قم
  • : قم
  • : قم - قم - مرکز آموزش های غیر حضوری - سطح سه