مفهوم و عملكرد تناسخ در معناسازي محتوا و فرم سينماي هاليوودي

شناسه محتوا : 35422

1399/11/30

تعداد بازدید : 21

مرگ واقعيتي جدا ناپذير از زندگي انسان كه همواره با ترس و اضطراب و غم و اندوه همراه بوده است. ترس و اضطراب از نابودي براي هميشه با ورود به جهاني ناشناخته كه در فراسوي مرگ قرار دارد و غم و اندوه به خاطر از دست دادن عزيزان و همراهان است. ترديدي نيست كه آرامش بخش ترين حقايق درباره مرگ در آموزه هاي ديني و الهي بيان شده است. به همين دليل در تمدن مدرن كه آموزه هاي ديني جايگاه ناچيز و حداقلي دارد؛ مسئله مرگ به صورت پرسشي آرامش ستيز و حل ناشدني جلوه كرده است. انعكاس جدال با اين پرسش بنيادين در آثار سينمايي هاليوودي به خوبي مي توان مشاهده كرد. در اين ميان نظريه تناسخ را بايد به كهن ترين معتقدات انساني به شمار آورد. بحث از تناسخ، در جهت ارائه تصويري روشن و واضح از معاد، ضرورت دارد. تناسخ، انتقال روح پس از مرگ از جسمي به جسم ديگر است، كه تاريخچه ي اين تناسخ به هندوئي ها، بودايي ها و... برميگردد. سينما به عنوان يكي از رسانه هاي پر طرفدار در بين مردم نقش بسزايي درترويج عقايد دارد. سينما ابزاري مهم در زيبا ساختن يك مفهوم يا زشت نشان دادن مفاهيم دارد. سينماي هاليوود نيز با بهره گيري از قدرت خود در جهان به ساختن فيلم هايي با مضامين ديني پرداخته است؛ با اين تفاوت كه، بر خلاف نگرش بعضي اديان پيشرفته است. چنانكه فيلم هاي بوداي كوچك يا رمان قرمز و...كه در هر كدام به ترويج تناسخ، تسلسل روح، مادي بودن مرگ... پرداخته است. با شناخت نگرش اين نوع فيلم ها مي توان جلوي بعضي اعتقادات پوچ را گرفت و براي فهم مردم بينش و آگاهي در اين زمينه ايجاد كرد. باور به تناسخ ديد انسان را نسبت به مرگ و معاد و... تغيير مي دهد. روش تحقيق نقلي و عقلي مي باشد. كليد واژه ها: سينما، تناسخ، محتوا، فرم، هاليوود
پدیدآورندگان
  • : سطح3
  • : كلام اسلامي
  • : تهران
  • : تهران
  • : تهران - تهران - مؤسسه آموزش عالی حوزوی کوثر