نقش حج ابراهيمي در ايجاد تمدن اسلام از منظر قرآن و روايات

شناسه محتوا : 35421

1399/11/30

تعداد بازدید : 17

حج يكي از اركان مهم دين و عبادتي جامع و جهانشمول و از نشانه هاي تعالي روحي و اخلاقي مسلمانان است. حج يك فرصت بي نظيري است كه ملت هاي مسلمان از سراسر جهان در كنار هم قرار مي گيرند و از حال و روز كشورها و سياست حاكم بر كشورهاي يكديگر مطلع مي شوند و در واقع يك الفت و برادري اسلامي در بين مسلمان عالم ايجاد مي شود. حج ابراهيمي به عنوان يك عمل سياسي نقش عمدهاي در شكلگيري امت واحده و تمدن نوين اسلامي دارد و به همين دليل، بر اين فريضه ديني و سياسي تاكيد فراواني شده است... از آنجا كه از مهمترين بحرانهاي جهان اسلام، چندپارگي و جدايي است؛ امروز طرح اسلام زدايي به دست مستكبران در حال اجراست، در چنين شرايطي كارويژه حج آن است كه وحدت را در جهان اسلام ايجاد و كاري كند كه مسلمانان متحد شوند. چنانكه در حج ميبينيم سلفي، تكفيري، شيعه، سني، صوفي، نقشبندي و ... بدون هيچ تنشي اعمال را بهجا ميآورند كه اين عين تجلي واقعي از وحدت است؛ همچنين برائت عمومي مسلمين در فريضه حج، نشان از خستگي امت اسلامي از سلطهگري آمريكا در جهان اسلام دارد و مسلمانان در زمان حج، برائت خود را از ستمگري قدرتهاي بزرگ فرياد ميزنند و جنايتهاي ضدانساني غرب در كشورهاي مختلف را به گوش جهانيان ميرسانند. از اين رو، حج به مثابه يك دستگاه تبليغاتي عظيم عمل ميكند كه توانايي برجستهسازي و معرفي فجايع انساني در تمامي نقاط عالم به امت اسلامي را دارد و ميتواند عامل رسوايي دولتهاي بزرگ در حوزه فجايع بزرگ انساني آنها باشد تحقيق حاضر به روش توصيفي_تحليلي، مهمترين نقش هاي حج را در ايجاد تمدن اسلامي با محوريت آيات و روايات معصومين عليهم السلام پرداخته شده و اين نتيجه به دست مي¬آيد كه حج ابراهيمي داراي نقش هاي اعتقادي، اخلاقي- رفتاري، سياسي- فرهنگي و اقتصادي درايجاد تمدن اسلامي است.
پدیدآورندگان
  • : سطح3
  • : تفسير و علوم قرآن
  • : قم
  • : قم
  • : قم - قم - مرکز آموزش های غیر حضوری - سطح سه