ماهيت انسان ورمز گشايي ازاسرار ستايش ها ونكوهش هاي او درقرآن

شناسه محتوا : 35407

1399/11/26

تعداد بازدید : 24

ماهيت به معناي حقيقت شي و ذات اوست و هويت شي است و معناي انسان آفريدهي زنده و انديشمند است كه در انديشه و اخلاقيات ترقي كرد.و رمز به معني اشاره كردن به يك معناي مخفي است؛ ستايش به نيكي ستودن و نكوهش ملامت كردن است. از ديدگاه قرآن كريم، انسان برترين آفريده ي الهي است و به همين دليل، درباره ي او فراوان در اين كتاب سخن گفته شده است؛ و قضاوت هايي درباره ي او و كارهايش صورت گرفته است. با توجه به اهميت انسان شناسي ارزشي و تأثير آن در رفتار آدمي، در اين تحقيق ماهيت انسان و رمز گشايي از اسرار ستايش هاي قرآن و همچنين از اسرار نكوهش قرآن درباره ي انسان بررسي شده است. پرسش اساسي اين تحقيق ماهيت انسان و رمز گشايي از اسرار ستايش ها و نكوهش هاي او در قرآن چيست از اين تحقيق فهميده شد كه تمام غرايز و صفاتي كه ذات انسان بر اساس آن سرشته شده «مثبت يا منفي» لازمه ي كمال و مقدمه تعالي و رشد انسان است؛ كه در چهار فصل در اين تحقيق جمع آوري و طبقه بندي شده است: فصل اول: كليات و مفاهيم، فصل دوم: ماهيت انسان در قرآن، فصل سوم: رمز گشايي از اسرار ستايش ها و نكوهش هاي انسان در قرآن و فصل چهارم: رابطه ي بين ماهيت انسان و ستايش ها و نكوهش هاي او در قرآن و در آخر نتيجه گيري بحث آمده است؛ كه اگر بعضي از ويژگي ههاي انسان در آياتي از قرآن مورد نكوهش قرار گرفته، ناظر به آن جهتي است كه انسان آن را در مسير غير صحيح و خارج از حدّ اعتدال به كار مي گيرد.
پدیدآورندگان
  • : سطح3
  • : تفسير و علوم قرآن
  • : خوزستان
  • : اهواز
  • : خوزستان - اهواز - مؤسسه آموزش عالی حوزوی الزهراء «علیها السلام»