موضع شناسي پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلم ) در برابر اعتقادات و رفتار عالمان مسيحي و يهود از منظر قرآن كريم

شناسه محتوا : 35119

1399/06/26

تعداد بازدید : 2

پس از شكلگيري حكومت اسلامي در مدينه گروههاي متعدي در برابر پيامبر (صليالله عليه و اله و سلم) صفآرايي نمودند كه از جلوههاي بارز آنها قوم يهود ساكن در مدينه و قوم مسيح بود كه عالمان يهود و مسيح از اقوامي بودند كه بهتصريح قرآن كريم به جهت اطلاع از پيامبر موعود در مدينه ساكن شدند، اما به علت دشمني با پيامبر (ص) و لجاجت در پذيرفتن حق و حقيقت اساس دين خود را فراموش كرده و درصدد مقابله با پيامبر (صليالله عليه و اله و سلم) و گسترش اسلام برآمدند دنيادوستي عالمان مسيح و يهود موجب شد تا آنها علاوه بر اقدامات نظامي عليه اسلام و پيامبر (ص)، به توطئهها و دسيسههاي فرهنگي نيز اقدام كنند.پژوهش حاضر با رويكرد قرآني و به روش توصيفي-تحليلي و جمعآوري اطلاعات كتابخانهاي در جستجوي پاسخ به اين پرسش است، موضع شناسي پيامبر در برابر اعتقادات و رفتار عالمان مسيح و يهود در قرآن كريم چگونه بيانشده است وهدف آن تبيين موضع شناسي پيامبردربرابر اعتقادات و رفتار عالمان مسيح و يهود در قرآن هستبرخورد پيامبر اكرم (صليالله عليه و اله و سلم) در برابر اعتقادات و رفتار با عالمان يهود و مسيح، مدارا گونه، مسالمتآميز و بر اساس پيمان و معاهدههاي طرفيني بوده و حتي درگيريها و جنگهاي نظامي طبق همان پيمانهاي قبلي انجاميافته است.پس جا دارد كه باشيوههاي برخورد پيامبر براي دعوت عالمان يهود و مسيح به دين اسلام آشنا شده و تمام جنبه¬هاي دعوت را شناخت و آن را به ديگران شناساند تا جامعه¬اي عالي و اسلامي پرورش داد و افراد و جوانان پيرو مذاهب ديگر را با روش صحيح به دين اسلام دعوت كرد و دشمنان سرسخت را شكست داد.
پدیدآورندگان
  • : سطح3
  • : تفسير و علوم قرآن
  • : قم
  • : قم
  • : قم - قم - مرکز آموزش های غیر حضوری - سطح سه