تحليل نامگذاري سوره مباركه يس به قلب قرآن

شناسه محتوا : 35118

1399/06/26

تعداد بازدید : 3

سوره يس، يكي از مشهورترين و پركاربردترين سورههاي قرآن كريم است. اين سوره به خاطرمحتوا ومضامين بلندآن وبه جهت فضائل قرائت آن به عنوان قلب قرآن نامگذاري شده است.بنا بر باور «نظريه هدفمند بودن سورههاي قرآن كريم» و «نظريه وحدت موضوعي سورههاي قرآن»، بايد آيه يا آياتي محوري در اين سوره وجود داشته باشد كه بتوان گفت آيات ديگر، حول محور آن سامان يافتهاند.سوره يس مانندديگرسوره هاي قرآن داراي مضامين مختلفي است .مضاميني همچون:امامت،نبوّت ،معادو...اما آنچه مهمتراست معنا ومفهوم مضامين نهفته درآن است. دراين سوره صراط مستقيم وراه وروش انسان سازي بيان شده است.عبرت گرفتن ازگذشتگان ،پرهيزازگناه ومعصيت وموارد ديگرهمگي نشان از شأن ومنزلت اين سوره دارد كه آن رابه قلب قرآن ملقب گردانيده است..دراين سوره معاني گسترده اي رادرميان آياتش مي توان ديد وتفاسيرمختلفي را اين سوره مي توان ديدوهريك درباره آيات آن اظهارنظركرده اند.درپايان نامه حاضربه بررسي تحليل نامگذاري اين سوره به قلب قرآن ازنظرمحتوا ومتن پرداخته شده است . در سوره يس محتوا و فضايلي درقرائت آن وجود دارد كه زمينه نامگذاري آن به قلب قرآن فراهم نموده است درتدوين پايان نامه ازمنابع متعددي بهره برده شده است .منبع اصلي قرآن كريم است وهمچنين استفاده كردن ازكتاب ها وتفاسيرمعتبر.بعدازگردآوري منابع ،به استخراج مطالب همت گمارده شده است وسپس مطالب براساس موضوع طبقه بندي شده اند.مهمترين هدف ازارائه پايان نامه بررسي تحليل نامگذاري سوره يس ازجهت محتواومتن به قلب قرآن بوده است.روش انجام پايان نامه به صورت توصيفي- تحليلي است.
پدیدآورندگان
  • : سطح3
  • : تفسير و علوم قرآن
  • : قم
  • : قم
  • : قم - قم - مرکز آموزش های غیر حضوری - سطح سه