ديدگاههاي قرآن و مسيحيت درباره اخلاق جنسي

شناسه محتوا : 35117

1399/06/26

تعداد بازدید : 3

اخلاق جنسي قبل از ازدواج يكي از مهم ترين مباحث اخلاق است كه در اديان مختلف بدان توجه شده است. و اسلام ومسيحيت به عنوان دو دين الهي از اين امر مستثنا نبوده و بايد ها ونبايد هاي بسياري در اين موضوع دارند. تأكيد بر عفت و پاكدامني قبل از ازدواج و پرهيز از بي عفتي و روابط جنسي قبل از ازدواج، پرهيز از هم جنس گرايي، چشم چراني و خودآرايي ميان دختران و پسران نامحرم از جمله دستورالعمل هاي اخلاقي هستند كه در هر دو دين اسلام ومسيحيت به شدت منع شده اند. با اين وجود تفاوت هايي هم وجود دارد. ازجمله نياز غريزي انسان به جنس مخالف كه اسلام آن را تدبير حكيمانه الهي و پاسخ به نياز فطري مي داند،بنابراين توصيه به ازدواج به موقع دارد، كه موجب پيوند زن ومرد و دستيابي به آرامش و سكون ، و در نتيجه موجب تداوم نسل بشر در جهان مي گردد.درحاليكه مسيحيت نه تنها ازدواج راپاسخ به نياز فطري نمي داند. بلكه براي عزوبت ارزش ذاتي قائل است و آن را پاسخ اوليه به فطرت انسان مي داند. و معتقد است كه ازدواج براي افرادي تشريع شده كه نتوانستند عزوبت همراه با عفت داشته باشند. از آنجا كه اديان الهي رسالتشان هدايت بشر بسوي كمال است؛ توصيه هاي فراواني دارند. كه عمل به آنها موجب تحكيم خانواده وكاهش آسيب ديدن و فروپاشي آن است درمجموع مي توان دريافت كه آموزه هاي اخلاقي كتاب مقدس كه به يقين ريشه الهي دارد. از گستردگي و شفافيت آموزه هاي قرآني برخوردار نيست.اغلب تحريفات واقع در آن موجب خلط موضوعات ارزشي و ضد ارزشي شده و اين درحالي است كه تعاليم قرآني از توسعه و ظرفيت عظيمي برخوردار است كه مي تواند انسان را به سعادت دنيا و آخرت برساند.
پدیدآورندگان
  • : سطح3
  • : تفسير و علوم قرآن
  • : قم
  • : قم
  • : قم - قم - مرکز آموزش های غیر حضوری - سطح سه