آسيب شناسي جامعه شيعيان در دوران امام كاظم (ع) و استراتژي آن حضرت در قبال آن

شناسه محتوا : 35080

1399/05/09

تعداد بازدید : 12

جامعه شيعيان از بدو تاسيس تاكنون همواره با آسيبهاي گوناگون مواجه بوده است. مرجع رفع و دفع اين آسيبها در زمان حضور ائمه(عليه¬السلام)، امامان معصوم(عليهم¬السلام) و در زمان غيبت، تراث ايشان به تفسير و تبيين عالمان شيعي بوده است. شيعيان عصر امام كاظم(عليه¬السلام) نيز از قاعده مستثنا نبودند. اين تحقيق به شناخت آسيب¬هاي جامعه شيعيان در دوره امامت امام كاظم(عليه¬السلام) و استراتژي آن حضرت در قبال آن پرداخته و در صدد پاسخ به اين پرسش اصلي است كه مهمترين آسيبهاي جامعه شيعيان عصر امام كاظم(عليه¬السلام) و اصليترين استراتژيهاي امام كاظم(عليه¬السلام) در مواجهه با آن چه بوده است تحقيق پيشرو با استفاده از روش تحقيق توصيفي ـ تحليلي و روش جمعآوري كتابخانهاي دادهها به اين نتيجه رسيده است كه مهمترين آسيب هاي جامعه شيعيان در زمان امام كاظم(عليه¬السلام) عبارت بودند از: انحرافات شيعيان از امامت و وجود فرقه¬هاي گوناگون و برخي مسائل فكري و فرهنگي همچون قياس، رأي، تضاد احكام، جعل حديث، تقليد، خرافه، تصوف، جهل، قيام¬هاي خودسر، تسليم و انفعال شيعيان، تحريم اقتصادي، عائله پرشمار شيعيان امام(عليه¬السلام)، عدم هواداري مالي برخي از شيعيان از يكديگر. مهمترين استراتژي¬هاي امام(عليه¬السلام) نيز در قبال اين آسيب¬ها نيز عبارتند بودند از: تبيين انديشه فرهنگي- اعتقادي، سياسي و فرهنگي و اقتصادي اسلام، تربيت شاگردان، مديريت سازمان وكالت، مدارا، تسامح و تساهل و كمك هاي اقتصادي.
پدیدآورندگان
  • : سطح3
  • : تاريخ اسلام
  • : قم
  • : قم
  • : قم - قم - مرکز آموزش های غیر حضوری - سطح سه