حقيقت جن وجايكاهش درهستي باتاكيدبرآراي علامه طباطبايي درالميزان

شناسه محتوا : 35078

1399/05/09

تعداد بازدید : 16

در عالم آفرينش، موجودات غيرمحسوسي به نام جن وجود دارند كه براي ما در شرايط عادي قابل درك حسي نيستند اما وجود آنها به واسطه آيات الهي اثبات شده است. قرآن كريم خلقت و حقيقت جن را از آتش معرفي ميكند و بر اساس ديدگاه علامه هدف از خلقت اين موجود عبادت است. اگر خداوند بندگان آفريده است به خاطر نيازش نيست بلكه به خاطر لطف وفيضي است كه نسبت به بندگانش دارد. جن مخلوق و موجودي است در رديف انسان كه در خصلتهايش شبيهترين موجود به انسان است يعني مانند او تولد، مرگ و حيات، نسل، مرد و زن، مسلمان، كافر و مومن و...دارند. آنان همانند انسان داراي عقل، تكليف و اختيارند و در انتخاب يكي از دو راه حق از باطل مجبور نيستند بلكه با ميل و رغبت و اختيار يكي از دو راه را پيش ميگيرند. همچنين رسولاني به سوي آنان فرستاده شدهاند تا احكام و دستورات خداوند را براي آنان بيان كنند. قرآن كريم وقتي از وجود جن خبر ميدهد و خصوصيات و ويژگيهاي آنان را بيان ميكند، در حقيقت ريشهي خيلي از خرافهها را از بين ميبرد. انسان در هرم هستي جايگاه رفيع تري نسبت به جن دارد زيرا خداوند تنها انسان را احسن الخالقين معرفي كرده است. امّا فرشته به عنوان موجودي داراي شعور با امداد و كمكهاي خداوند به انسان و مراقبتي كه بر اعمال انسان دارند و همچنين مساله شفاعتش به اذن الهي، زمينه هدايت و رشد انسان را فراهم ميكند.
پدیدآورندگان
  • : سطح3
  • : تفسير و علوم قرآن
  • : قم
  • : قم
  • : قم - قم - مرکز آموزش های غیر حضوری - سطح سه