مباني قاعده تسهيل و كاربرد آن در باب عبادات

شناسه محتوا : 35056

1399/04/24

تعداد بازدید : 37

ضرورت تدوين فقهي آسان و تسهيل در عرصه عمل به احكام و قوانين شرعي، يكي از دغدغههايي است كه بسياري از اهل علم را بر آن داشته كه راهكارهايي علمي و عملي در جهت دينداري آسان معرفي نموده و مصاديق واقعي موجود را جستوجو كنند. احكام شرعي بر پايه يك سري اصول و قواعد، استخراج و استنباط ميشوند؛ قاعده تسهيل، يكي از قواعد اساسي در فقه ماست كه مستفاد از حديث معروف پيامبر گرامي اسلام «صلي الله عليه و آله» است كه فرمودند: «بعثت بالحنيفية السمحةالسهله». من بر دين سهل و آسان برانگيخته شدم. با وجود اينكه روح حاكم و مجراي خيلي از قواعد فقهي و اصولي همچون: لا حرج و لا ضرر و ميسور... همين سماحت و سهولت در دين است هنوز به عنوان يك قاعده مستقل در كتب قواعد فقهيه بحث نشده است. در اين رساله تلاش شده تا با تبيين قاعده تسهيل و بيان حدود و شمول و محتواي آن، مباني اين قاعده از آيات و روايات بررسي شود، سپس از آن جايي كه به طور مشخص جلوه هاي تسهيل، در احكام عبادي بسيار مشهود است، در فصلي مستقلاً به مصاديق و كاربرد قاعده تسهيل در عبادات پرداخته شده چرا كه هدف از خلقت، چيزي جز عبوديت نيست و عبوديت چيزي جز رابطه بين خالق و مخلوق نميباشد و اين ملاك و هدف چنان براي شارع مقدس مهم است كه بواسطه مصلحت تسهيل در مواردي از احكام واقعي صرفنظر نموده است. در پايان نگاهي به نتايج حاصل از پژوهش پرداخته شده است.
پدیدآورندگان
  • : سطح3
  • : فقه و اصول
  • : قم
  • : قم
  • : قم - قم - مؤسسه آموزش عالی حوزوی معصومیه - سطح سه