جايگاه امام علي عليه السلام در تفسير قرآن از نگاه مفسران اهل سنت

شناسه محتوا : 35024

1399/04/04

تعداد بازدید : 14

به اعتقاد شيعه هيچ كس در فضيلت و كمال هم رديف ائمه (عليهمالسلام) قرار نميگيرد تا امام برترين آنها محسوب شود ولي با صرفنظر از اين اعتقاد صحيح و درست به عقيده ما امام علي(عليهالسلام) سرآمد مفسران و برجستهترين چهره تفسيري است، به يقين برجستگي شخصيت آن حضرت آن گاه چشمگيري خاصي پيدا ميكند كه در سخنان و ديدگاههاي ديگران تجلي كند و ديگران از علم و دانش او بهرهمند گردند. روايات تفسيري اين امام معصوم(عليهالسلام) در مصادر اهل سنت نيز ذكر و به آن استناد شده است. پژوهش حاضر به روش توصيفي كتابخانهاي است شامل دو فصل كه فصل نخست كليات تحقيق و فصل دوم شامل شواهد فضائل و مناقب، روش تفسيري، روايات تفسيري به جامانده از امام علي (عليهالسلام) و ويژگيهاي مصحف امام علي(عليهالسلام) و پاسخ به شبهات مطرح شده در عصر معاصر امام علي(عليهالسلام) ميباشد. و در پايان نتيجهگيري ميشود كه با توجه به روايات وارد شده از سوي علماي اهل سنت در مورد فضايل و مناقب امام علي(عليهالسلام) و شناخت و آگاهي ايشان از قرآن كريم ميتوان به جايگاه تفسيري اين امام بزرگوار در قرآن پي برد. روشهاي تفسيري امام علي(عليهالسلام) شامل تفسير قرآن به قرآن، قرآن به سنت، روش تفسيري لغوي و روش تفسير عقلي و كلامي ميباشد كه در تفاسير اهل سنت ذكر شده است. حدود 25 روايت از امام علي(عليهالسلام) كه در تفاسير شيعه نيز بدان پرداختهاند ذكر شده است. سپس ويژگيهاي مصحف امام علي(عليهالسلام) و آياتي كه در شأن آن حضرت نازل شده بيان شده است و در پايان چند نمونه از سئوالات و شبهاتي كه در عصر امام علي(عليهالسلام) مطرح شده و امام بدان پاسخ دادهاند را براي مخاطبين عزيز و گرامي به رشته تحرير در آوردهايم.
پدیدآورندگان
  • : سطح3
  • : تفسير و علوم قرآن
  • : اصفهان
  • : اصفهان
  • : اصفهان - اصفهان - مؤسسه آموزش عالی حوزوی فاطمه‌الزهراء«سلام‌الله‌علیها»