ترجمه و نقد المعرب والمبني از كتاب شرح الرضي علي الكافيه

شناسه محتوا : 35023

1399/04/04

تعداد بازدید : 9

ترجمه علم وهنر است و بايد ذوق وسليقۀ مترجم همراه توانمندي هاي زباني مانند شناخت ويژگي هاي زبان مبدأ ومقصد باشد. ترجمه متون يكي از مباحث مهمي است كه افراد جوياي علم از جمله طلاب به آن نياز دارند و از اهداف اوليۀ هر فارسي زباني است، كه بخواهد مفهوم متن را درك كند. علم به قوانين ادبيات عرب جهت فهم قرآن كريم واحاديث نبوي وروايات ائمه (عليهم السلام) وبكار بستن آنها بهترين پايه واساس هدايت بشريست كه اين فهم منوط به دانستن علوم ادبي از جمله علم "نحو" است. بدون دانش اعراب، فهم مراد دشوار ويا محالست؛ چنانجه اعراب زيد در عبارت "ما احسن زيد" با اندك تغييري سبب اختلاف معنا ميشود. نصب "زيد" دلالت بر تعحب از نيكي زيد و رفعش دلالت بر نفي احسان وجردلالت بر سؤال از نيكوترين حالات زيد است؛ چون در صورت اول "ما" تعحبيه و "احسن " فعل جامد و در صورت دوم "ما" نافيه و"احسن" فعل متصرف و در صورت سوم "ما" استفهاميه و"احسن "اسم تفضيل است. اما در ميان مباحث موجود در ادبيات عرب، مبحث معرب و مبني ازعلوم پايه و مهم در دروس ادبيات عرب مي باشد. شناخت اسم معرب ومبني و انواع اعراب با حركات در اسم منصرف وغير منصرف و با حروف دراسماء سته و همچنين شناخت عوامل نه گانه در غير منصرف شدن اسم، از اهميت خاصي در ادبيات عرب برخوردار است. نقد به دنبال ترجمه قرار مي گيرد و متن را با نظرات ديگرعلماء مقايسه كرده و مطالب سره (خوب) را از ناسره (بد) جدا مي كند و مواردي را كه مفهوم ندارد روشن و واضح مي كند. كليد واژه ها:
پدیدآورندگان
  • : سطح3
  • : مدرسي ادبيات عرب
  • : اصفهان
  • : اصفهان
  • : اصفهان - اصفهان - مؤسسه آموزش عالی حوزوی فاطمه‌الزهراء«سلام‌الله‌علیها»