تولد طفل به كمك شخص ثالث در فقه اماميه وعامه

شناسه محتوا : 35022

1399/04/04

تعداد بازدید : 8

چكيده بررسي ادله اماميه و اهل تسنن در تولد طفل به كمك شخص ثالث كمك قابل توجهي در توليد نسل از جهت فقهيحقوقي به زوجين نابارور با كمك گرفتن از راههاي درماني كمكي توليد مثل مي نمايد. علل وعوامل ناباروري در زنان و مردان باعث شده كه صاحب نظران و اطبا روشهايي را براي صاحب فرزند شدن با وجود نواقصي در دستگاه توليد مثل كشف كنند. از آنجايي كه هر خانواده اي اولويت را در داشتن فرزندي از صلب و ريشه خود مي داند و خواهان فرزندي شرعي و حقوقي مي باشد، ضرورت ايجاب مي كند كه روشهاي كمكي توليد مثل به ويژه توسطشخص ثالث از نظر فقه اماميه و اهل سنت مورد بررسي قرار گيرد و جواز يا حرمت هر يك از روش هاي نوين توليد مثل با استناد به ادله كه شامل آيات و روايات مي شود بيان گردد.اين تحقيق در نظر دارد ادله فقهاي اماميه و اهل تسنن را با تكيه بر منابع مكتوب و پژوهش هاي نوين ، به صورت فقهي ارائه دهد. پژوهش حاضر برآن است كه به تولد فرزند در جوامع بر اساس اديان الهي به ويژه اسلام وطلب فرزند از راه طبيعي و غير طبيعي بپردازد. از جمله نتايج و يافته هاي اين پژوهش، ميتوان گفت اگر شخص ثالث، زوجه دوم مرد يا كنيز وي باشد آن را بي اشكال دانسته اند. دليل جواز اين است كه اختلاط مياه در اين فرض پيش نمي آيد.در صورت انتقال تخمك بارورشده زوجين شرعي به رحم زن اجنبيه كه از سوي برخي فقهاءاماميه حكم به منع شده است.و برخي ديگر آن را مجاز دانسته اند.اكثر فقهاي اماميه اي كه تلقيح اسپرم و تخمك دو اجنبي را حرام مي دانند ،در رحم جايگزين هم فتوا به منع داده اند..در مساله رحم اجاره اي كه پدر همان صاحب اسپرم است و درباره مادر شرعي نيز اختلاف اقوال هست
پدیدآورندگان
  • : سطح3
  • : فقه و اصول
  • : اصفهان
  • : اصفهان
  • : اصفهان - اصفهان - مؤسسه آموزش عالی حوزوی مجتهده امین