مباني فقهي الزام غير مسلمانان به حجاب در كشور اسلامي

شناسه محتوا : 35018

1399/04/01

تعداد بازدید : 10

حجاب يكي از دستورات قرآن و از ضروريات دين اسلام است كه ترك عمدي آن، همچون ديگر گناهان، عقاب الهي را درپي خواهد داشت. آنچه در اين بين محل اختلاف است الزام غيرمسلمانان به رعايت حجاب شرعي در كشور اسلامي است. برخي الزام غيرمسلمانان به حجاب را ضد حقوق بشر و آسيبي براي صنعت گردشگري دانسته و الزام حكومت را امري نادرست مي¬دانند. اين پژوهش بر آن است تا با روش توصيفي- تحليلي، و مراجعه به كتابخانه و سايت¬ها و نرم افزارهاي مربوط به موضوع با ذكر ادله¬اي از قرآن و سنت و همچنين ادله عقلي، نظر موافقين و مخالفين در الزام دولت به حجاب غيرمسلمانان اعم از گردشگر و غيرگردشگر را بررسي نمايد. اين مسئله، مسئله¬اي ميان رشته¬اي است. بنابراين نياز است با استفاده از منابع فقهي، تفسيري و روايي بدان پرداخت. در اين بررسي نشان داده خواهد شد كه ادله امر به معروف و نهي از منكر مي¬تواند مبناي فقهي الزام غيرمسلمانان اعم از ساكن و جهانگرد شمرده شود و بيانگر مسئوليت دولت اسلامي است و نيز با اثبات اجتماعي بودن قانون حجاب و تبعيض بردار نبودن قانونمندي در دين و ترتب مفاسد بر ترك قانون حجاب با استفاده از آيات قرآن، ضرورت و الزام عملي به حجاب به اثبات رسيده و از اين جهت تفاوتي ميان مسلمان و غيرمسلمان وجود ندارد. لازم به ذكر است كه مباني فقهي اين موضوع ادله¬اي از كتاب و سنت است كه در اين نوشتار ادله مربوط به كتاب و سنت و همچنين ادله عقلي مربوط به آن ذكر مي¬شود.
پدیدآورندگان
  • : سطح3
  • : فقه و اصول
  • : قم
  • : قم
  • : قم - قم - مرکز آموزش های غیر حضوری - سطح سه