نمونه شناسي وجوه اعجاز در قرآن

شناسه محتوا : 31915

1399/03/01

تعداد بازدید : 15

چكيده پايان نامه حاضر با عنوان «نمونه شناسي وجوه اعجاز در قرآن» پژوهشي است بر مسئله وجوه مختلف اعجاز و شناسايي آيات مربوط به هر وجه كه يكي از مسائل مهم قرآني و كلامي بين انديشمندان مسلمان است؛ و اين مسئله در حيات فكري و اعتقادي اسلام تأثيرگذار است و از زمان نزول قرآن مطرح بوده و بعدازآن هم تا عصر حاضر موردتوجه واقعشده است. در اين پژوهش تعريف معجزه از نگاه دانشمندان اسلامي موردبحث قرارگرفته است و اينكه علما براي قرآن عظيم وجوه مختلفي از اعجاز قائل شدهاند كه در اين تحقيق نظرات دانشمندان مختلف و اينكه به چه وجوهي از اعجاز قائل هستند مورد تحليل واقعشده است و در ادامه چهار مورد از وجوه اعجاز قرآن ازجمله اعجاز بياني، غيبي، علمي و قانونگذاري و تشريع با توجه به نظرات مختلف برخي علما و مفسران قرآني آورده شده است كه تعدادي از دانشمندان قائل به «صرفه» هستند و براي هركدام از ابعاد و جنبههاي اعجاز قرآن مطرحشده نمونههايي از آيات قرآني نيز بيانشده است تا با توجه به مصاديق آيهاي اهميت وجوه مذكور بيشتر روشن گردد. يكي از برجستگي اين تحقيق بيان ديدگاهها و نكته نظرهاي دانشمندان مختلف در مورد اعجاز و وجوه آن و بيان نمونههاي آيات قرآني مربوط به هر يك از ابعاد اعجاز بيانشده ميباشد و روش تحقيق در اين رساله، روش كتابخانهاي است و به طريق توصيفي تحليلي مطالب ارائهشده است ازجمله نتايجي كه در اين پژوهش بهدستآمده اين است: دانشمندان ابعاد متعددي از اعجاز قرآن را برشمرده¬اند و ابعاد قرآن منحصر به اين موارد نبوده و ممكن است با تحقيق و كاوش بيشتر، ابعاد جديدتري از وجوه اعجاز مشخص گردد و فقط قرآن ازلحاظ صرفه معجزه نيست؛ و با دقت در كلمات دانشمندان مشخص مي¬گردد كه ابعاد مختلف اعجاز، تنها نمودي از اعجاز قرآن كريم بوده و درمجموع، تفصيلي از يك معجزه بزرگ يعني قرآن هستند، همه علما بر بي¬مانند بودن آن اتفاقنظر دارند. كليدواژه: نمونه شناسي ، وجوه اعجاز، قرآن
پدیدآورندگان
  • : سطح3
  • : تفسير و علوم قرآن
  • : قم
  • : قم
  • : قم - قم - مرکز آموزش های غیر حضوری - سطح سه