شاخص هاي تربيتي نظام اقتصاد اسلامي براساس آيات و روايات

شناسه محتوا : 31850

1399/02/28

تعداد بازدید : 18

چكيده تربيت اقتصادي از ديدگاه اسلام عبارت است از ايجاد آمادگي لازم در متربي در جهت شناخت و شكوفايي استعداد اقتصادي خود و با اتخاذ ميانه روي موجود در طريق توليد ، توزيع و مصرف ، شريعت الهي را در نظر داشته باشد و همه اين فعاليت ها را در جهت قرب خداوند و كسب رضاي او انجام رساند.شاخص هاي تربيتي در حوزه اقتصادي ، شاخص هايي هستند كه انسان براي اقتصاد بهتر درسايه دين، نيازمند آنها است ، دين اسلام با توجه به جامعيت آن با ارائه برنامه كامل عرصه هاي توليد، توزيع و مصرف با هدف زندگي طيبه به معرفي نظام اقتصادي جامع كه تامين كننده سعادت انسان در دنيا و آخرت مي باشد زمينه ايجاد جامعه توسعه يافته و مرفه و در عين حال دور از اسراف و مصرف گرايي را فراهم مي كند ؛با توجه به اين فرضيه كه اخلاق و تربيت از مولفه هاي پر رنگ و با ارزش اقتصاد اسلامي است رسالت اين تحقيق آن است كه با بررسي شاخص هاي تربيت اقتصادي انسان مسلمان از ديدگاه آيات و روايات در سه حوزه توليد، توزيع و مصرف ، اين فرضيه را به اثبات برساند . از آنجايي كه براي اثبات اين فرضيه بيان جايگاه و آسيب شناسي اين سه حوزه به عنوان مقدمه لازم و ضروري است لذا در اين رساله ابتدا جايگاه و سپس آسيب شناسي توليد ، توزيع و مصرف مورد بررسي قرار گرفته و در نهايت مهمترين شاخص هاي تربيتي اقتصاد اسلامي به عنوان زير بنا و درون مايه اين تحقيق تحليل و تبيين شده است.در اين رساله اين شاخص ها با دو رويكرد دانشي معرفتي و مهارتي اجرايي ازجمله: توحيدباوري،وجدان كاري ،انجام وظيفه عبادي ،توكل ،نگاه ديني و ارزشي به كار، حمايت از توليدكنندگان ،تقوا ،تربيت انسانهاي متعهد به ارزشهاي اسلامي ،مبارزه با انباشت ثروت و جلوگيري از فقر ،تامين امنيت اقتصادي،الگوگيري از سيره معصومين،عدالت محوري ، نيازسنجي در امر توزيع ،شناخت راه تسهيل توزيع، رعايت اقتصاد و كفاف در مصرف، شناخت نيازهاي واقعي، روحيه شكر گزاري ،نعمت نگري به مواد مصرفي ، اعتدال و..... مطرح مي باشد.
پدیدآورندگان
  • : سطح3
  • : تفسير و علوم قرآن
  • : قم
  • : قم
  • : قم - قم - مرکز آموزش های غیر حضوری - سطح سه