اثبات اعجاز پزشكي قران

شناسه محتوا : 31650

1398/12/27

تعداد بازدید : 32

نوشتار حاضر پيرامون آياتي از قرآن است كه حاوي مطالب و نكات پزشكي ميباشد. دراين تحقيق به اهميت بهره گيري از آموزه هاي قرآني در حوزه بهداشت و سلامت و موضوع پيشگيري و درمان اشاره شده و به بهداشت غذايي، بهداشت فردي، بهداشت مسائل جنسي روان از منظر قرآن و سلامت پرداخته شده است كه با استفاده از اين آيات شگفتي يا اعجاز قران ر ا اثبات نمايد .منظور از اعجاز در اين نوشتار مطالب پزشكي مطرح شده در قرآن است كه مخاطبان عصر نزول از آن آگاهي نداشتند و بعدها حكمت آن،كشف و اسرار آن آشكار شد.از آيات و سوره هاي قرآن و معارف دين بهره كامل برده شده و به مسائل علمي مستخرجه اشاره كرده ايم. پيشينه ادعاي اعجاز و شگفتيهاي پزشكي قرآن با نزول آن گره خورده است. نويسنده با بيان نمونه هايي از آيات قرآن و ادله علمي و به روز پزشكي به اثبات اين مطلب ميپردازد كه قرآن در كناربررسي بعد روحي انسان ، به بعد جسماني انسان نيز اهميت مي دهد؛ زيرا قرآن كتاب سعادت بشر است و سعادت روحي انسان، در گروي داشتن جسمي سالم است. و محققان با تحقيقات علمي كه امروزه برروي مطالب قرآن انجام داده اند، پي به بخشي از اين مصالح برده اند. بررسي قرآن كريم نشان مي دهد كه خداوند تاكيد زيادي بر سلامتي بندگان خود دارد و چون افراد سالم توانايي رسيدن به كمال را دارند و جامعه سالم از افراد سالم تشكيل مي شود از اين رو بر آن شده تا گريزي كوتاه بر قرآن بزنيم. البته اين نكته را يادآور شويم به دليل در دسترس نبودن منابع اصيل علمي و محدود بودن مكان ها و كتبي كه در اين رابطه است نتوانسته ايم آن طور كه شايسته است به بررسي اين موضوع بپردازيم. به همين دليل امكان دارد بعضي از مطالب مطرح شده در اين تحقيق از نظر علمي دليل موجهي نداشته باشد
پدیدآورندگان
  • : سطح3
  • : تفسير و علوم قرآن
  • : قم
  • : قم
  • : قم - قم - مرکز آموزش های غیر حضوری - سطح سه