تطفيف(كم فروشي)و پيامدهاي فردي و اجتماعي آن در آيات و روايات

شناسه محتوا : 31648

1398/12/26

تعداد بازدید : 15

بي ترديد يكي از موارد خروج از دايره ي حق و عدالت، كم فروشي و كم گذاري است كه در زمره محرّمات الهي و آسيب هاي اقتصادي و اجتماعي جدّي محسوب مي گردد. اهتمام خاص قرآن كريم در ابتدا با تأكيد نام سوره و عنوان "مطففين" و سپس در هشدار به اهل تطفيف و عواقب كم فروشي و كاستن از كيل و پيمانه، ضرورت طرح مسأله را بيشتر روشن مي سازد، خصوصاً اينكه در جامعه امروز، "تطفيف" در قالب كم و كسر گذاردن در اداي وظايف فردي و اجتماعي و بي دقتي در قواعد و اصول اقتصادي، گستره شمول بيشتري پيدا كرده است. دين مبين اسلام در خصوص ضرورت اداي حق ديگران اكيداً توصيه نموده و حتّي بيشتر گذاردن هنگام وزن و پيمانه كردن و كمتر برداشتن هنگام گرفتن حق را مستحسن دانسته است. از اين رو، كثرت نصوص و روايات در باب كم فروشي، نشان از اهميت موضوع و حساسيت شارع مقدس در پيشگيري، درمان، ريشه كن نمودن و ممانعت از شيوع اين بيماري مهلك در جامعه دارد و اين خود گوياي اين نكته است كه شارع، تا چه اندازه بر حمايت جامعه در برابر اين پديده منحرف اصرار ورزيده است. بر همين مبنا، محقق مي كوشد تا مِن باب ارتقاء سطح اعتماد اقتصادي در جامعه و عدم رواج بي عدالتي، پيامدهاي كم فروشي را بيان نمايد و با بررسي ريشه هاي اين معضل اجتماعي كه موجب سلب اعتماد آحاد جامعه از يكديگر مي گردد، راهكارهاي مقابله با آن را نيز از منظر آيات و روايات ارائه نمايد. چرا كه بي ترديد رعايت اين قانون الهي، از ضروريات حفظ و بقا و بسترساز دستيابي به عدالت و تدبير شئون اقتصادي يك اجتماع مدني، قلمداد مي گردد.
پدیدآورندگان
  • : سطح3
  • : تفسير و علوم قرآن
  • : قم
  • : قم
  • : قم - قم - مرکز آموزش های غیر حضوری - سطح سه