:نقش اتكاء به امكانات ونيروهاي داخلي درتحقق اقتصاد مقاومتي از منظر آيات وروايات

شناسه محتوا : 31609

1398/12/08

تعداد بازدید : 12

اين تحقيق با هدف بررسي نقش اتكاء به امكانات ونيروهاي داخلي درتحقق اقتصاد مقاومتي از منظر آيات وروايات انجام شده است،اقتصاد مقاومتي اقتصادي است كه در آن، امنيت اقتصادي كشور حفظ شده نوسانات محيط بينالمللي، كمترين تأثير سوء را در اقتصاد داشته باشد و در برابر تحريمهاي دشمن مقاومت نمايد به جاي اتكا به بيگانگان، متكي به مردم و امكانات داخلي است، عدالتمحور، دانشبنيان، خودكفا و مولد است. هر حكومت از ناحيه اقتصادي، ممكن است دچار ضرباتي از سوي دشمن شود، مقاومت در اين راستا به بقاي جامعه كمك ميكند و بايد در اين راستا سياستهايي اتخاذ گردد. راهكارهاي اقتصاد مقاومتي در اين پژوهش از دو منظر مورد بررسي قرار گرفت ،راهكارهايي كه بايد از سوي حكومت اتخاذ شود كه مهمترين آنها حفظ عدالت اقتصادي، حفظ توازن اقتصادي، مهار سوداگري، فساد و است وراهكارهايي كه بايد از سوي مردم مورد توجه و عمل قرارگيرد كه عبارتند از: كار و تلاش، كيفيت محصول و افزايش بهرهوري، مصرف بهينه و سادهزيستي و ، اين تحقيق به روش كتابخانه اي انجام شده واز اين رهگذر مشخص شد كه اقتصادمقاومتي برآمده از اقتصاداسلامي است و با اجراي اصول و اهداف اقتصاد اسلامي، برطرف نمودن موانع و اجراي راهكارهاي اقتصادي كه در قرآن و سيره پيامبر(ص) بيان شده واتكائ به نيروها وامكانات داخلي ميتوان به اقتصادمقاومتي دست يافت
پدیدآورندگان
  • : سطح3
  • : تفسير و علوم قرآن
  • : سیستان و بلوچستان
  • : زاهدان
  • : سیستان و بلوچستان - زاهدان - مؤسسه آموزش عالی حوزوی حضرت نرجس«س» - سطح سه