اصول و قواعد تفسيري در تفسيرتسنيم

شناسه محتوا : 31597

1398/12/04

تعداد بازدید : 23

اصول و قواعد تفسير كه همان احكام و قضاياي كلي براي استنباط معاني قرآن مي باشد،از امور مهمي است كه پاي بندي به آن مفسر را از خطاي درفهم آيات باز مي دارد و سبب مي شود تا مبناي مناسبي براي تفسير صحيح قرآن فراهم آيد،لذا عدم توجه به اين قواعد از سوي مفسران سبب مي شود تا مخاطب در فهم آيات به بي راهه رود از اين رو كشف و استخراج اصول و قواعد يادشده در تفاسير مشخص، كه از موضوعات جديد در حوزه ي مباحث تفسيرپژوهي است، گامي مهم و موثر در رفع مشكل يادشده خواهد بود. برخي از اصول و قواعد تفسير عبارتند از: توجه به مفاهيم كلمات در زمان نزول، توجه به قرائن، قاعده سبب نزول، قاعده تناسب آيات، قاعده روايات تفسيري و..... به نظر مي رسد غالب اختلافات و اشتباهاتي كه تا به حال در تفسير رخ داده بر اثر غفلت از اين اصول و عدم توجه به آن ها بوده است.با توجه به آن چه گفته شد ضرورت كشف اصول و قواعد تفسير در ميان دست كم تفاسير مهم و تاثيرگذار شيعه احساس مي شود؛ از اين رو مسئلهي اصلي اين پژوهش استخراج برخي از اصول و قواعد تفسيري مورد توجه آقاي جوادي آملي در تفسير تسنيم از جمله (سبب نزول، تناسب آيات،روايات تفسيري، قرائن، قرائت، دلالت ها، قواعد عرب، كلمات در زمان نزول و...مي باشد. اين پژوهش در دو فصل تنظيم شده است؛ فصل اول در قالب سه گفتار به فصل كليات و مفهوم شناسي واژگان تفسير، اصول و قاعده و زندگينامه آقاي جوادي آملي و تفسير تسنيم مي پردازد.
پدیدآورندگان
  • : سطح3
  • : تفسير و علوم قرآن
  • : تهران
  • : تهران
  • : تهران - تهران - مرکزتخصصی حضرت فاطمه«س» - سطح سه