ترجمه و نقد ديدگاه خانم Salwa EL-awa در مورد انسجام متني سوره احزاب

شناسه محتوا : 31572

1398/11/21

تعداد بازدید : 47

يكي از ويژگيهاي قرآن كريم اين است كه با وجود نزول تدريجي آن و موضوعات گوناگوني كه دارد، بين آيات هر سوره تناسب وجود دارد. توجه به اين ويژگي قرآن كريم، در فهم و تفسير صحيح اين كتاب الهي نقش مهمي دارد و در پي بردن مفسّر به معناي آن كمك ميكند. هر سوره علاوه بروحدت موضوعى كه دارد وآن را از ديگر سورهها جدا مي كند ميان آيات آن ارتباط ساختاري ومعنايي وجود دارد كه با اين نظام ارتباطي كل قرآن معناي عميق تري از قرآن درمي يابيم. به همين منظور سلوي العوي به بررسي اين روابط ميان آيات پرداخته است و براي اينكه اثبات كند ميان آيات در سورههاي قرآن ارتباط وجود دارد سوره احزاب را به نمايندگي از سورههاي مدني و سوره قيامت را به عنوان نماينده از سورههاي مكي بررسي ميكند. در اينجا سه فصل از كتاب روابط متني در قرآن اثر سلوي العوي را ترجمه و نقد كردهايم. العوي در اين كتاب، نقش نظريه انسجام و مناسبت را كه از جمله رويكردهاي تازه در مطالعات زبانشناختي متن است، در سوره احزاب بررسي ميكند، درفصل اول اين كتاب ،پيشينهاي از وضعيت مطالعه روابط متني در قرآن بررسي شده است ، وفصل دوم،نظريه مناسبت به عنوان چارچوب نظري نويسنده مطرح ميگردد،سپس درفصل سوم، خانم العوي روابط متني را در سوره احزاب به كار ميبندد،پس از ترجمه، به نقد و بررسي اين كتاب پرداختهايم كه در ابتدا، به تبيين ديدگاه نويسنده مي پردازيم، سپس محسنات كار نويسنده را بيان كرده و سپس روششناسي ايشان را نقد كلي مي كنيم و در آخر بخشهاي تفسيري سوره احزاب را، يك سري نقدهاي جزئي كردهايم.
پدیدآورندگان
  • : سطح3
  • : تفسير و علوم قرآن
  • : اصفهان
  • : اصفهان
  • : اصفهان - اصفهان - مؤسسه آموزش عالی حوزوی مجتهده امین