آسيب شناسي قطع پيوند باخويشاوندان ازديدگاه قرآن وسنت

شناسه محتوا : 31569

1398/11/19

تعداد بازدید : 50

صله رحم در نظام ارزشي اسلام به دليل كارايي در انسجام گروه هاي خانوادگي و به تبع آن ارتباطات مثبت اجتماعي و تأثيرات منبعث از آن در رشد و تعالي جامعة اسلامي در مقابل قطع رحم، يعني عدم ارتباط سازنده با خويشاوندان است. اين مسأله آن قدر اهميت دارد كه قرآن و سنت قطع رحم را موجب آسيب هاي مادي و معنوي فراواني براي فرد و جامعه مي دانند. از اين رو تأكيد قرآن وسنت برمذمت و نهي قطع رحم مي باشد و براي آن خسارات مادي و معنوي زيادي نيز چون تنهايي، بيماري هاي رواني، كوتاهي عمر، عقوبت اخروي و محروم شدن از رحمت خدا را بيان نموده است. با اين اوصاف ضمن بررسي جامع صله رحم در قرآن و سنت تلاش شده تا به مهمترين ابعاد نظري آن توجه شود. سپس ضمن بحث تفصيلي و فلسفي آن و مسأله قطع رحم به عنوان آسيب منبعث از آن به ويژه در دنياي معاصر تأكيد شده است. در ادامه جهت كاربردي شدن تحقيق نيز راهكارهايي جهت تقويت صله رحم، چون آگاهي دادن نسبت به آسيب هاي قطع رحم، توجه به باورهاي ديني در خصوص قطع رحم، التزام به اخلاق پسنديده، حفظ رابطه صميمي با فرزندان، ايجاد اعتماد و تقويت ارتباطات بين فردي در دوران كودكي، پرهيز از تجمل گرايي، تقويت روحيه ساده زيستي، استفاده صحيح از فضاي مجازي و شبكه هاي اجتماعي ارائه شده است. روش تحقيق نيز تحليلي-توصيفي در فضاي كتابخانه مي باشد.
پدیدآورندگان
  • : سطح3
  • : تفسير و علوم قرآن
  • : لرستان
  • : خرم آباد
  • : لرستان - خرم آباد - مرکز تخصصی زینبیه