بررسي عوامل و آثار آرامش در خانواده از ديدگاه قرآن و روايات

شناسه محتوا : 31362

1398/10/19

تعداد بازدید : 25

خانواده در اسلام به عنوان يكي از اركان اصلي جامعه و پايگاه رشد و تعالي انسانها، از همان ابتداي نزول قرآن مورد توجه ويژه قرار گرفته وبه عنوان جايگاه اصلي بالندگي و پرورش استعدادهاي انسان معرفي شده است. قرآن كريم بهعنوان كتاب نازل شده از سوي خداوند حكيم و آگاه به تمام ابعاد و ويژگيهاي انسان، كاملترين دستورالعمل را براي رسيدن انسان به آرامش روحي و رواني بهويژه، در محيط خانواده بيان نموده است. در اين راستا، سخنان معصومين عليهمالسلام نيز كه نشأتگرفته از كلام الهي است، بسيار راهگشا بوده تا افراد جامعهي بشري بتوانند با داشتن آرامش واقعي در خانواده، در مسير صحيح زندگي و عبوديت الهي گام برداشته و شاهد رشد و بالندگي خود و افراد خانوادهاي خويش و بهتبع آن، رشد اجتماع باشند. در برخي از آيات قرآن ازجمله آيه ي 21 روم به ضرورت و اهداف تشكيل خانواده اشارهشده و مهمترين هدف از تشكيل خانواده را دستيابي زوجين به آرامش بيان نموده است. با توجه به آيات قرآن و روايات ميتوان عوامل ايجاد آرامش در خانواده را به دودستهي عوامل بيروني و عوامل دروني تقسيم كرد. عوامل بيروني از قبيل تقويت باورهاي ديني و ارزش¬هاي اخلاقي و ... عوامل دروني كه خود نيز به دو دسته: عوامل تأثير گذار قبل و بعد از ازدواج تقسيم مي¬گردند. البته در اين ميان يك دسته از وظايف و شرايط ديگري نيز وجود دارد كه متناسب با شرايط جسمي، روحي و رواني و ويژگي¬هاي طبيعي انسانها از سوي خالق هستي، بر عهدهي زن يا مرد گذاشته شده است مانند: برطرف كردن نيازهاي مادي خانواده، جلوگيري از انحراف همسر، و .... كه از وظايف خاص مرد است و پذيرفتن قيموميت مرد، امانتداري و حفظ اسرار همسر و ... كه از وظايف خاص زن ميباشد. در اين ميان عوامل ديگري نيز وجود دارند كه سبب از بين بردن آرامش رواني خانواده مي¬گردند. بعضي از اين موارد جايگاه به وجود آمدنشان خارج از خانواده است مانند: رقابتهاي ناسالم و آزاديهاي جنسي در سطح اجتماع كه اثر مستقيمي در از بين بردن آرامش خانواده دارند و گروه ديگر عواملي كه زمينهي شكلگيريشان در خانواده است مانند: داشتن سوءظن به يكديگر، تحقير هر يك از زوجين توسط ديگري، استفادهي نادرست از فضاي مجازي و ... . هركدام از اين عوامل نهتنها آرامش خانواده را از بين ميبرند بلكه ممكن است كانون گرم خانواده را به ويرانه اي از يأس و نااميدي تبديل نمايد كه ثمره¬ي آن جز طلاق و جدايي نخواهد بود.
پدیدآورندگان
  • : سطح3
  • : تفسير و علوم قرآن
  • : یزد
  • : میبد
  • : یزد - میبد - مرکز تخصصی حضرت زهرا«علیهاالسلام» - سطح سه