بررسي تطبيقي نماز آيات ازمنظرفقه فريقين

شناسه محتوا : 31270

1398/08/06

تعداد بازدید : 156

در تحقيق حاضر با استفاده از كتبي فقهي معتبر به بيان كليه مسائل مربوط به نمازآيات از جمله اصل مشروعيت ، فلسفه و حكمت ، احكام ، كيفيت اقامه و.. .باتوجه به نظرات مذاهب اسلامي پرداخته شده ، و چنانچه در كليه تحقيقات و پايان نامه ها مرسوم است در فصول و گفتارهايي تنظيم گرديده از جمله فصل اول به بيان موضوع ، از ديدگاه مذاهب اسلامي پرداخته شده در فصل دوم به بيان معيارهاي ثبوت و اسباب نمازآيات مسئله مهم ديگر احكام و ملحقات آن كه مورد اختلاف ميان تمام مذاهب اسلامي است و سبب اختلاف آنان بيان گرديده اما از جمله بحث مهم اين تحقيق كيفيت اقامه (تعداد ركعات)؛ خصوصاً ركوعات نمازآيات است بررسي انجام شده بيانگر آن است كه اختلاف نظر بيشتر در مورد تعداد ركوعات نمازآيات به چشم مي خورد؛ چراكه در تعداد ركعات آن تا جاي مي تواند اتفاق نظر فقها را به دست آورد ؛ از اين جهت كه بگوييم حداقل دو ركعت بودن نمازآيات مورد اتفاق هر دو گروه مي باشند ؛ با وجود اين كه تعدادي از اهل سنت ركعت نمازآيات را چهار و شش ، اندك از آن ها ركعت نماز را بيشتر از آن دانسته اند ؛ اما اكثر آن ها قائل به دو ركعت بودن نمازآيات هستند ؛ ولي در تعداد ركوعات نمازآيات طبق مذهب اماميه از يك طرف و چهار مذهب ديگر از طرف ديگر اختلاف چشم گيري وجود دارد كه فقهاي شيعه قائل به ده ركوع ولي مذاهب اهل سنت از دو ركوع تا ده ركوع را مشروع مي دانند ، سبب اختلاف آن ها هم اختلاف در روايات ميان آن ها است كه در ادامه تحقيق به آن ها پرداخته شده است . همانگونه كه از نام تحقيق حاضر برميآيد در پي بررسي تطبيقي نمازآيات است آن هم از نگاه فقهي و فريقيني ؛ در اين تحقيق تمام مطالب و مباحثي كه بايد در حول محور نمازآيات مطرح گردد عنوان گرديده آن هم از ديدگاه هر پنج مذهب اسلامي واين ميتواند يكي از دلايل بر برتري و ضرورت اين تحقيق نسبت به تحقيقاتي در راستاي اين موضوع است باشد. اين پژوهش براساس روش توصيفيـ تحليلي به صورت فيشبرداري تنظيم شده است وازچهارفصل تشكيل شده كه عبارت است ازفصل اول،كليات مفاهيم،ومبادي؛فصل دوم،اسباب نمازآيات ازمنظرفريقين،كه شامل سه گفتاراست؛فصل سوم،احكام نمازآيات ازمنظرفقه فريقين شامل دوگفتاروفصل چهارم،كيفيت نمازآيات شامل چهارگفتارميباشد،درخاتمه جمعبندي ونتيجهگيري بيان شده است.
پدیدآورندگان
  • : سطح3
  • : فقه و اصول
  • : قم
  • : قم
  • : قم - قم - مرکز آموزش های غیر حضوری - سطح سه