خيار حيوان ،مجلس و تدليس در تجارت الكترونيكي

شناسه محتوا : 31268

1398/08/01

تعداد بازدید : 216

چكيده : پيشرفت دانش هاي نوين و اختراع وسايل الكترونيكي و ظهورپديده ي جديدي به نام اينترنت تغيير و تحولاتي را در عرصه تجارت سنتّي به وجود آورده و باعث فراهم شدن زمينه اي براي ايجاد شيوه هاي متنوع ديگري در روند تجارت، فراتر از روش هاي خريد و فروش حضوري و قديمي شده است. در راستاي اين دگرگوني ها، قوانين، قواعد و آثار مترتب براين نوع قراردادها نيز متحول گشته است. يكي از آثار و احكام دادوستدها، اختيار بر هم زدن عقد در صورت به وجود آمدن خللي در مسير معامله است كه به نام خيار شهرت دارد و آنچه در مورد معاملات به شيوه ي نوين مطرح است، نحوه ي جريان خيارات در اين نوع از مبادلات است. از آنجا كه در بيعي كه به روش سنتّي انجام مي گيرد امكان جريان تمامي خيارات وجود دارد در اين تحقيق تلاش صورت گرفته مبتني است بر بررسي جريان خياراتي هم¬چون خيارمجلس، حيوان و تدليس در تجارت¬هايي كه به شكل الكترونيكي صورت مي گيرد و با توجه به اعتبار و مشروعيت تجارت الكترونيك به لحاظ فقهي و حقوقي، و عدم تفاوت ماهوي اين دو نوع تجارت الكترونيكي قابليت جريان اين خيارات در آن¬ها مورد ترديد نخواهد بود. البته پيش از اقدام به اعمال خيار در اين نوع قراردادها بايد ابتدا شيوه ي انعقاد قراردادهاي الكترونيكي مشخص گردد بنابراين بايد با توجه به نحوه ي انعقاد قراردادها ( آنلاين و يا آفلاين) نسبت به جريان خيارات سه گانه در اين عقود اعمال نظر شود. كليد واژه ها: تجارت الكترونيك، خيارمجلس، خيارحيوان، خيارحيوان.
پدیدآورندگان
  • : سطح3
  • : فقه و اصول
  • : قم
  • : قم
  • : قم - قم - مرکز آموزش های غیر حضوری - سطح سه