نقش هدايت گري امام در زندگي اجتماعي

شناسه محتوا : 31235

1398/07/11

تعداد بازدید : 172

امامت ،يك رهبري الهي واستمرار همه وظايف نبوت است .جز دريافت وحي.امام با نفوذ در روح وجان مومنان يعني كساني كه به ايشان ايمان دارند هدايت باطني خويش را به انجام مي رساند. از طرفي جامعه به امامان معصوم نياز دارد چون ايشان به تمام علوم وفضائل احاطه كامل داشته ودر هر فني از فنون بهره وافي را دارندواز طرف ديگر معصوم از هرگونه خطا واشتباهي ميباشند پس جامعه به ايشان نياز داردتا با بهره گيري از علم ايشان كه عاري از هرگونه خطايي است مسير صحيح خويش را بپيمايد. امام با هدايت تشريعي خويش به بهترين نحو درجامعه هدايت گري مينمايد،ايشان چه در بخش فرهنگي در گسترش علم ودانش متناسب با ويژگي هاي هر زمان ودوره سبب پويايي علم درجامعه،وبا رواج وانتقال معنويت در اجتماع وهمچنين توجه ويژه به اخلاق ومسائل اخلاقي ودعوت كردن مسلمانان به رعايت آن ها،سبب حركت جامعه به سوي فرهنگ تعالي مي گشتند.ايشان همچنين در عر صه سياسي نيز بهترين الگو براي سياستمداران جهان چه در اجراي عدالت وبرخورد با گروههاي سياسي مختلف اعم از گروههاي معارض ومعاند وگروههاي موافق باخط امام،بهترين شيوه وعملكرد را درپيش ميگرفتند تا مردم جامعه دچار خسران نگردند،در بحث حقوقي اعم از حقوق قضائي نيز به گونه اي عمل ميكردند كه هيچ حقي از مردم ضايع نگرددوعدالت رعايت گردد،در حقوق نهادي نيز به كليه نهادها اعم از نهاد آموزش وپرورش ونهاد جامعه ونهاد خانواده،توجه كرده وحتي ريزترين مسائل حقوقي آنها را نيز ياداور مي گردند،وهمه ي مسلمانان را به رعايت اين مسائل حقوقي دعوت ميكنند ايشان حتي نسبت به مسائل حقوق بين الملل نيز غافل نبوده وبهترين راهكارهاي حقوقي را چه در دارالاسلام وچه در دارالكفربيان داشتند.در عرصه ي اقتصادي نيز به منظور بهبود و تقويت رشد اقتصادي وعدم وابسته بودن به بيگانگان چه در عرصه ي توليد وهمچنين مصرف بهينه وتوزيع عادلانه ثروت همواره به نحوي عمل كرده اند كه زمينه ي پويايي اقتصادي را به همراه داشته باشد از هرگونه اسراف وتبذير جلوگيري وثروت در ميان تمام افراد جامعه به صورت عادلانه توزيع گردد.
پدیدآورندگان
  • : سطح3
  • : كلام اسلامي
  • : تهران
  • : تهران
  • : تهران - تهران - مؤسسه آموزش عالی حوزوی کوثر - سطح سه