شيوه هاي جذب فرزندان به نماز در آيات و روايات

شناسه محتوا : 31211

1398/07/03

تعداد بازدید : 111

نماز برترين ذكري است كه موجب تعالي و رشد انسان و نزديك شدن انسا به خداوند متعال مي گردد و آنچنان عظيم است كه اگرنماز قبول درگاه حق قرار گيردبقيه اعمال نيز پذيرفته مي شود و اگر نماز رد شود بقيه اعمال هم رد مي شود ( فان قبلت قبل ما سواها و ان ردت رد ما سواها ) و خداوند سبحان امر فرموده به برگزاري نماز و تاكيد بر آن در بين خانواده . لذا اين تحقيق به دنبال آن است كه دانسته شود چگونه و با چه شيوه هايي مي توان فرزندان را به نماز جذب و علاقه مند كرد و آن ها را افرادي نماز خوان پرورش داد و در جهت فهم بيشتر موضوع اين تحقيق شامل تمام سنين فرزندان اعم از كودك و نوجوان و جوان مي شود و بر اساس روايات وارد شده كه سن تربيت فرزندان را در سه دوره هفت ساله مي دانند ، در اين تحقيق هفت سال اول 0-7 زندگي فرزند سن كودكي ، هفت سال دوم 7-14 سن نوجواني و هفت سال سوم 14-21 هم سن جواني درنظر گرفته شده بر اين اساس مورد بررسي قرار گرفته است . با توجه به تحقيق انجام شده مشخص شده است كه در مسي جذب فرزندان به نماز ابتدا بايد از اصولي كلي در تربيت نمازي فرزندان استفاده كرد مانند آسان گرفتن و آسان كردن نماز براي فرزندان و همچنين دعوت به نماز هميشه بايد همراه با احسان و محبت و ايجاد رابطه دوستانه بين والدين و مربيان با فرزندان . سپس شيوه هاي مورد نظر دوره هاي سني كودك نوجوان و جوان به تفصيل بيان گرديده و مباحث تربيتي لازم براي هدايت و جذب فرزندان به نماز و تثبيت فرزندان در نماز خواندن ، براي والدين مربيان و موسسات مربوطه توضيح داده شده است و اين اميد است كه به اين موارد توجه داشته باشند تا با به كارگيري روش هاي مناسب، فرزنداني داشت كه اقامه گر واقعي نماز باشد .
پدیدآورندگان
  • : سطح3
  • : تفسير و علوم قرآن
  • : گلستان
  • : گرگان
  • : گلستان - گرگان - مؤسسه آموزش عالی حوزوی الزهرا«س» - سطح سه