عوامل مؤثر بر رونق توليد، از منظر آيات و روايات

شناسه محتوا : 31167

1398/07/01

تعداد بازدید : 61

امروزه بخش توليد به عنوان يكي از مهمترين بخشهـاي اقتصـادي در تمـامي كشورها ، مورد توجه مي باشد. رونق توليد همواره يكي از دغدغه هاي اصلي و موضوعات مـورد بحـث تصـميم گيـران سياسـي و اقتصادي در تمامي زمينه هـا، علـي الخصـوص در تصـميمات راهبـردي كشـورها بوده، به طوريكه هر روز در اين عرصه رقابت ها شديدتر مي شود و اهميّت اين امر وقتي مشخّص ميشود كه تأثيرهاي آن را بر سياست و فرهنگ مشاهده مي كنيم. بنابراين كشورهايي كه مي خواهند استقلال داشته و زير بار تهاجم سياسي و فرهنگي صاحبان قدرت نباشند، دو كار اساسي بايد انجام دهند و آن، تقويت توليد و استحكام بُنيههاي اقتصادي و نيز مقاومت در برابر فشارهاي سياسي و فرهنگي رقيبان براي حفظ هويّت خود است. در همين راستا براي رونق توليد در اقتصاد جديد بر عواملي مانند؛ برنامه ريزي، تحقيق، توسعه، سرمايه انساني و... و در اقتصاد اسلامي به شاخصه هاي حاكم بر رونق توليد در آيات و روايات به شاخصه هاي فردي مانند؛ وجدان كاري، انگيزه و قدرت تصميم گيري، كسب مهارت ها و... و درشاخصه هاي اجتماعي مانند؛ توجه به آبادي زمين، عدم استعمار و استثمار ديگران، عدالت اقتصادي و... تاكيدي خاص شده است. تحقيق كنوني با گردآوري كتابخانه اي و مطالعه اسناد و مدارك با روش تحقيق تحليلي- توصيفي انجام شده و با نيم نگاهي به اقتصاد نوين با استفاده از قرآن و روايات پيشنهاداتي را جهت موفقيت در عرصه توليد كالا و خدمات و غلبه بر مشكلات اقتصادي جامعه ارائه نموده است.
پدیدآورندگان
  • : سطح3
  • : تفسير و علوم قرآن
  • : لرستان
  • : خرم آباد
  • : لرستان - خرم آباد - مدرسه علمیه عالی زینبیه - سطح سه