تصويرآفريني هنري قرآن در آيات معاد

شناسه محتوا : 31044

1398/06/16

تعداد بازدید : 24

قرآن كريم معاني والايي دارد كه به شيوه هاي مختلف بيان شده كه يكي از اين شيوه هاي هنري«تصوير آفريني»است.قرآن بابهره جستن از الفاظ و كلماتي چند«تصاوير هنري خارق العاده اي»خلق نموده است.تصوير ابزار خاص در بيان اسلوب قرآني مي باشدكه اين كتاب آسماني با كمك همين واژگان ساده و معمولي صحنه ها و تصاويري محسوس و خيال انگيز وتأثير گذار آفريد «تصوير آفريني»هنري قرآن در آيات معاد درصدد دستيابي به اين مهم است كه آيات معاد را كه به صورت محسوس و متحرك و پويا به نمايش در آمده را تصوير سازي كند .وبيان كند كه قرآن چگونه با كمك حروف، الفاظ و كلمات خشك و ساده و فنون بلاغي و داستان جلوه هاي تصويري و تجسمي خود را ترسيم كرده است تا بتوانيد بسيارمؤثرو پرجاذبه باشدكه تا اعماق روح مخاطبان نفوذ كند. غرض از انجام اين پژوهش ترسيم حقيقي مسأله معاد و تصوير آفريني قرآن در اين مسأله بر آمده تا گامي در جهت روشنگري بيشتر افراد با شيوه و سبكي نو و جذاب و تأثير گذار باشد. هدف از آوردن تصاوير هنري معاد توجه دادن همگان به مسأله معاد و نگرش مردم نسبت به جهان بعد از مرگ است كه قرآن كريم معادرا به بهترين شكل ممكن به تصوير كشيده است.از بهترين راه هاي بيان مطالب به كار بردن همين شيوه و عنصر تصوير گري است چرا كه گويي شخص خود را درآن محيط احساس مي كند و با ذهن خويش آن را مي بيند وانسان به اين طريق مي تواند به مفاهيم والاي قرآن برسد.و توان تصوير روز رستاخيزرا كه براو دشوار بود را با كمك همين شيوه براي خود ترسيم كند تا تأثير رواني تحقق يابد. آنچه دراين مختصر بيان شده است شمه اي ازتصويرهنري از معادو بهشت وجهنم بوده كه درقرآن با شيوه هاي بديع و نوترسيم شده اند. ولي از آنچه كه قرآن مفاهيم و ذخايرگرانسنگي دارندو جا دارد دانش پژوهان درزمينه هاي ديگري ازجمله مباحث پتوحيدي،اخلاقي،تاريخي ...بپردازند. پژوهش حاضر توصيفي واز نوع تحليل محتوا مي باشد وروش جمع آوري اطلاعات مطالعه ي كتابخانه اي است .
پدیدآورندگان
  • : سطح3
  • : تفسير و علوم قرآن
  • : خوزستان
  • : دزفول
  • : خوزستان - دزفول - مرکزتخصصی الزهراء«علیهاالسلام»