مقايسه وضعيت اجتماعي شيعيان قم وبغداد در دوره آل بويه

شناسه محتوا : 30940

1398/05/14

تعداد بازدید : 69

مذهب تشيع در دوره آل بويه جايگاه مهمي يافت و برخي شهرها مانند قم و بغداد به واسطه جمعيت شيعي و حضور عالمان شيعه اهميت دوچنداني داشت. در اين دوره به دليل وجود حكومت شيعي بويه كارهاي فرهنگي و اجتماعي ارزشمندي براي شيعيان انجام شد و دگرگوني در زيست اجتماعي رخ داد، اما اين دو شهر بافت اجتماعي متفاوت داشتند بدين روي مقايسه وضعيت اجتماعي شيعيان در قم و بغداد بسيار مهم خواهد بود.تبيين وضعيت اجتماعي شيعيان در دو شهر قم و بغداد نيازمند بررسي شاخصهاي زيست اجتماعي است كه چنين مينمايد ابعاد زيست اجتماعي دربردارنده امور ديني و مذهبي، علمي، فرهنگي و اقتصادي است. در اين نوشتار با روش توصيفي تحليلي و بر پايه گردآوري دادههاي كتابخانه اي و بهره گيري از تحقيقات تاريخي جديد به بررسي اين موضوعات پرداخته خواهد شد. دستآورد كليدي پژوهش اين است كه رشد تشيع و آموزه هاي شيعي و رواج فقه شيعي، به دليل رويكرد همزيستي مسالمتآميز سياسي و مذهبي و همراهي با تنوع قومي و مذهبي و گسترش زمينههاي علمي، در اين دو شهر، نسبت به دوره هاي پيشين بسيار بيشتر بوده است هرچند شيعيان اين دو شهر از لحاظ اقتصادي با مشكلات فراواني روبرو بودند.مذهب تشيع در دوره آل بويه جايگاه مهمي يافت و برخي شهرها مانند قم و بغداد به واسطه جمعيت شيعي و حضور عالمان شيعه اهميت دوچنداني داشت. در اين دوره به دليل وجود حكومت شيعي بويه كارهاي فرهنگي و اجتماعي ارزشمندي براي شيعيان انجام شد و دگرگوني در زيست اجتماعي رخ داد، اما اين دو شهر بافت اجتماعي متفاوت داشتند بدين روي مقايسه وضعيت اجتماعي شيعيان در قم و بغداد بسيار مهم خواهد بود.تبيين وضعيت اجتماعي شيعيان در دو شهر قم و بغداد نيازمند بررسي شاخصهاي زيست اجتماعي است كه چنين مينمايد ابعاد زيست اجتماعي دربردارنده امور ديني و مذهبي، علمي، فرهنگي و اقتصادي است. در اين نوشتار با روش توصيفي تحليلي و بر پايه گردآوري دادههاي كتابخانه اي و بهره گيري از تحقيقات تاريخي جديد به بررسي اين موضوعات پرداخته خواهد شد. دستآورد كليدي پژوهش اين است كه رشد تشيع و آموزه هاي شيعي و رواج فقه شيعي، به دليل رويكرد همزيستي مسالمتآميز سياسي و مذهبي و همراهي با تنوع قومي و مذهبي و گسترش زمينههاي علمي، در اين دو شهر، نسبت به دوره هاي پيشين بسيار بيشتر بوده است هرچند شيعيان اين دو شهر از لحاظ اقتصادي با مشكلات فراواني روبرو بودند.
پدیدآورندگان
  • : سطح3
  • : تاريخ اسلام
  • : قم
  • : قم
  • : قم - قم - مرکز آموزش های غیر حضوری - سطح سه