معناي زندگي از منظر آيه الله جوادي آملي

شناسه محتوا : 30644

1398/04/30

تعداد بازدید : 258

چكيده معناي زندگي يكي از دغدغههاي اصلي و پرسشهاي اساسي است كه در طول تاريخ حيات انسان مطرح بوده است، در مسأله معناي زندگي سؤال اساسي آن است كه آيا زندگي معنا دارد چه چيزي به زندگي معنا ميدهد در اين راستا ديدگاه آيت الله جوادي آملي مورد بررسي قرار گرفته است. از نگاه علامه حيات منحصر در دنيا نيست بلكه زندگي دنيوي و اخروي يك جريان به هم پيوسته است و زندگي را بر مبناي چنين نگرشي تفسير و تحليل نموده و آن را معنا دار دانسته است يعني زندگي هدف و غايت دارد، چرا كه اين زندگي دنيوي فرصتي براي رسيدن به آن حقيقت والا و هدف متعال است. و مقصود از معناي زندگي هم چيزي جز اين نيست، پس نظام خلقت و به تبع آن زندگي انسان هدفمند بوده و غايت آن تقرب به خداوند است. و ايشان بر اين باورند كه اعتقاد به وجود خدا و جهان آخرت، و التزام به باورهاي ديني، زمينه ساز معناداري زندگي است. همچنين انسان را داراي حيات متألّهانة دانسته و سعادت وي را در گرو رسيدن به هدفي كه خداوند براي وي مقرر داشته است ميداند. و بايد براي رسيدن به آن هدف و غايت يعني همان حيات حقيقي تلاش كند. در مقابل، مواردي همچون؛ جدا شدن از وحي و ايمان، فقدان هدف در زندگي، غفلت و خود فراموشي يا عدم درك جايگاه انساني، موجب نااميدي و پوچ گرايي ميشود. واژگان كليدي: معنا، زندگي، معناي زندگي، انسان، آيت الله جوادي آملي، هدف زندگي
پدیدآورندگان
  • : سطح3
  • : كلام اسلامي
  • : قم
  • : قم
  • : قم - قم - مؤسسه آموزش عالی حوزوی معصومیه - سطح سه