عوامل و موانع تحكيم روابط عاطفي زوجين از منظر قرآن و روايات

شناسه محتوا : 30552

1398/04/27

تعداد بازدید : 49

بنابراين اگر زوجين قرآن وروايات را در عرصه هاي مختلف سرلوحۀ زندگي خود قرار دهند نه تنها از مشكلات مابين آنها كاسته و به مرور از بين خواهد رفت بلكه آمار طلاق نيز سير نزولي پيدا كرده و به پيشرفت وسعادت دنيا و آخرت خواهند رسيد. خانواده¬كانوني¬است¬كه¬براي¬حفظ¬حرمت¬وكرامت¬انساني¬وتأمين¬سلامت¬جسماني¬و¬رواني¬او¬شكل ميگيرد. قوام¬خانواده به منظورتأمين¬محيطي¬سالم براي¬زيستن¬انسانهاضرورتي¬انكارناپذيراست. هرچه قدرروابط¬بين¬همسران بهترباشدزندگي¬محكمترميگردد. درميان¬روابطي¬كه¬دربين¬زوجين-شكل¬مي¬گيرد روابط¬عاطفي¬مهمترين¬روابط¬است. هرچه قدر روابط ميان همسران از استحكام بيشتري برخوردار باشد، خانواده و جا¬معه نيز از استحكام و قدرت بيشتري برخوردار خواهند بود. در تحقيق پيش رو با روش توصيفي_تحليلي، عوامل تحكيم همانند: آگاهي و توجه به تفاوتهاي زن ومرد، رفق و مدارا، هديه دادن و... و موانع آن همانند: ضعف باورهاي ديني، عيب جويي، نبود فرزند، فقر و... مورد بررسي قرارگرفته است. نتايج اين پژوهش نشان مي دهد كه شناخت زوجين نسبت به عوامل و موانع مخدوش كنندۀ روابط عاطفي، نقش به سزايي در رسيدن به استحكام بخشي روابط مابين و آرامش وموفقيت محيط خانه وجامعه دارد واز معضلات و ناهنجاريهاي خانواده و اجتماع جلوگيري مي كند. بنابراين اگر زوجين قرآن وروايات را در عرصه هاي مختلف سرلوحۀ زندگي خود قرار دهند نه تنها از مشكلات مابين آنها كاسته و به مرور از بين خواهد رفت بلكه آمار طلاق نيز سير نزولي پيدا كرده و به پيشرفت وسعادت دنيا و آخرت خواهند رسيد.
پدیدآورندگان
  • : سطح3
  • : تفسير و علوم قرآن
  • : بوشهر
  • : بوشهر
  • : بوشهر - بوشهر - مؤسسه‌آموزش‌عالی‌حوزوی معصومیه