نقش مديريتي رهبر جامعه در رشد و كمال انسان با تاكيد بر سوره يوسف

شناسه محتوا : 30511

1398/04/26

تعداد بازدید : 33

چكيده: از نگاه تمامي مسلمانان، قرآن كريم همواره بي بديل ترين و محوي ترين منبع شناخت دانش معارف اسلامي بوده است و از ميان رويكرد هاي موضوعي در مطالعات قرآني، رويكرد و استان شناختي از چشم گيرترين رويكرد ها در قلمرو تعليم و تربيت. و روانشناسي تربيتي والبته آموزه هاي اقتصادي است و به دليل صادق بودنشان بار تربيتي و عاطفي و تاثير گذاري بيشتري بر فكر و ذهن انسان دارد.جالب توجه است كه در سرار قرآن، تنها سوره يوسف(ع) تماميت منسجم و در هم تنيده يك داستان را با جزئيات و ريزه كاري آن در بر گرفته استو ديگر داستان هاي قرآني به گونه چشم گيري كوتاه تر و مشتمل بر پيام هاي گونان است. مهم تر آن كه محتواي داستاني اين سوره توسط خود قرآن به عنوان بهترين داستان(احسن القصص) شاسانده شده است و از نظر مديريتي به ويژه در زمينه مديريت اقتصادي و فرهنگي- تربيتي بسيار حائز اهميت مي باشد.از طرفي بحث مديريت از اصول مهم زندگي فردي و اجتماعي انسان ها است به گونه اي كه اگر مديريت صحيح و كار آمد بر زندگي انسان حاكم نباشد استعداد هاي فرد شكوفا نخواهد شد و به رشد و تعالي كه كمال نهايي و قرب الهي است نخواهد رسيد. بنابراين بحث اهميت و ضرورت مديريت در زندگي اجتماعي انسان از امور بديهي مي باشد كه نياز به برهان و استدلال ندارد زيرا زندگي اجتماعي هر چند در مجموعه بسيار اندك و كوچك بدون داشتن مدير و سازمان دهي خاص، سازمان نيافته و به سرعت از هم پاشيده و متلاشي خواهد شد، لذا همزامان با آغاز زندگي اجتماعي بشر، انسان به نقش مهم مديريت و رهبري پي ببرد و از همان آغاز، هراجتماعي بر خود هر چند كوچك مدير و رهبري جهت هدايتشان برگزيند. به همين خاطر در طول تاريخ خداوند پيامبران الهي خود را فرستاد تا با مديريت صحيح و هدفمند به اين نياز فطري و طبيعي انسان پاسخ مثبت دهند. و آن هرا با مديريت عملي خود، به صفات ويژگي هاي شايسته و كارآمد مديران الهي آشنا كنند و راهكار هاي مقابله يا حل مشكلات را به آن ها بياموزند و بدانند كه چگونه موجبات رشد و هدايت خود و اطرافيان را فراهم نمايند. يكي از اين پيامبران الهي حضرت يوسف(ع) است كه توانست با مديريت الهي و شايسته خود كشور مصر را از بحران هاي حتمي قحطي و مشكلات معنوي و اعتقادي نجات بدهند.
پدیدآورندگان
  • : سطح3
  • : تفسير و علوم قرآن
  • : قم
  • : قم
  • : قم - قم - مرکز آموزش های غیر حضوری - سطح سه